Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ - patirties sklaidos diena

Buratinas 01Kovo 21 dieną vyko rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo metodikos būrelio renginys „Mokomės vieni iš kitų“. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ pedagogės gerąją patirtį, ugdant vaikų kalbinius gebėjimus, skleidė rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogėms.


Renginyje dalyvavo rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Elena Šventoraitienė.


Pristatydama renginį, lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorės pavaduotoja ugdymui, rajono ikimokyklinių įstaigų metodikos būrelio pirmininkė Lilija Navikienė kalbėjo, kad visuminiame vaiko ugdyme skaitymo-rašymo gebėjimų ugdymas(is) vienu iš įstaigos ugdymo prioritetų tapo neatsitiktinai. Buvo atsižvelgta, kad 2017 metai paskelbti Kalbos metais, domėtasi Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtais tyrimais ir atliepta prioritetinė švietimo sritis – skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas, atkreiptas dėmesys į pradinių klasių mokytojų pastebėjimus, į ugdytinių tėvų lūkesčius, vaikų patirtį. Pavaduotoja apžvelgė įstaigoje vykdytas veiklas, prasmingą vaikui gerąją patirtį skaidrėmis, filmuota medžiaga pristatė pedagogės.


Grupės auklėtojos metodininkės Birutė Sabaliauskienė ir Angelė Burkšaitienė demonstruodamos skaidres ir filmuotą medžiagą pristatė stebėtų atvirų veiklų akimirkas. Pedagogės kalbėjo apie veiklų tikslus, taikytų metodų, būdų įvairovę, atsižvelgiant į vaikų amžių, patyrimą. Ugdant trimečių, keturmečių kalbą akcentavo sėkmingai taikytą saviraišką per meninę veiklą: vaidybą, muziką, dailę. Penkiamečiai kalbinius gebėjimus plėtojo per patirtinį ugdymąsi edukacinėse išvykose, naudodami IKT. Priešmokyklinukai skaitymo-rašymo pradmenis plėtojo dalyvaudami įvairioje projektinėje veikloje, taikydami šiuolaikines kompiuterines technologijas, bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais.


Grupės auklėtoja Lina Stemplienė rajono pedagoges supažindino su trisdešimties priemonių paroda, skirta įvairaus amžiaus vaikų kalbinių gebėjimų ugdymui(si).


Apibendrindama tikslingą įstaigos metų darbą, plėtojant vaikų skaitymo-rašymo gebėjimus, Lilija Navikienė išryškino įstaigos bendruomenės sutelktumą šiai veiklai, geranoriško pedagogų, tėvų, specialistų bendradarbiavimo svarbą sėkmingam vaiko kalbos mokymuisi, supažindino su pasiektais rezultatais:

 

  • Organizuota 11 atvirų veiklų skirtingose amžiaus grupėse, veiklose taikyti įvairūs darbo metodai, formos, priemonės.
  • Veiklas organizavę pedagogai plėtė erdvę savo tobulėjimui, stiprino savimonę. Pedagogai, stebėję veiklas, turėjo galimybę patirtis pritaikyti ugdomajame procese, plėtojo mokytojo profesines kompetencijas.
  • Vaikai bendravo, turtino kalbą, išgyveno bendruomeniškumo jausmą, ugdėsi per patirtį, laisviau save išreiškė kalba.
  • Tėvai atkreipė dėmesį į problemas, jiems buvo teikiama specialistų pagalba, konsultacijos, mokymai, rekomendacijos.


Džiugu, kad įstaigoje kuriama aukštesnė mokymosi kultūra, tobulinama ugdomojo proceso kokybė, patirtimi su prasmingomis vaikui veiklomis dalijamasi su kolegėmis iš kitų įstaigų.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Lina Benekoraitienė

 

Gerosios sklaidos diena Buratine (1)

 

Gerosios sklaidos diena Buratine (1)

 

Gerosios sklaidos diena Buratine (1)

 

Gerosios sklaidos diena Buratine (1)

 

Gerosios sklaidos diena Buratine (1)

 

Gerosios sklaidos diena Buratine (1)

 

Gerosios sklaidos diena Buratine (1)