^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Aptarti Globos centro planai

SPT globos centrasGegužės 11 d. Švietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnyba) mokymo specialistės Jolanta Valentukonienė ir Sandra Pautienytė, socialinė pedagogė Sigita Lietuvninkienė, direktorė Asta Grinevičienė pakvietė į susitikimą Vilkaviškio r. sav. administracijos direktoriaus pavaduotoją Daivą Riklienę ir Socialinės paramos skyriaus vedėją Simoną Bikaitę pristatyti veiklos procesus, kurie bus įgyvendinami, atliekant Globos centro funkcijas; išsakyti rūpimus klausimus, kurie iškilo planuojant veiklos procesus; pristatyti vidinius Tarnybos procesus ir sąryšingumą su Globos centru.


Susitikimo pradžioje buvo atkreiptas dėmesys, jog Švietimo pagalbos tarnybai priskirtos veiklos sritys, kurios atliepia švietimo ir socialinius tikslus. Tarnyboje atskiros veiklos sritys turi savo pavadinimus: švietimo pagalba, pedagogų veikla, neformalusis suaugusiųjų švietimas, saugios ir vaiko raidai palankios aplinkos kūrimas (į šią sritį įeina Globos centro veikla). Kiekviena veiklos sritis turi savarankiškus tikslus ir uždavinius bei jungiančius procesus: mokymasis, vertinimas, pagalba. Įvardinti procesai ne tik vienija organizaciją, bet ir padeda sukurti kur kas aukštesnius rezultatus. Rezultatai orientuoti į sėkmingesnį suaugusiųjų profesinių kompetencijų tobulinimą ir plėtojimą, mokinių - esmines dalykines kompetencijas, visų Tarnybos klientų - į bendrąsias bei socialines ir emocines kompetencijas.


Šiandien daug kalbama apie tai, jog svarbu didesnį dėmesį skirti šeimai tam, kad vaikų ateitis būtų sėkmingesnė ir užaugusi karta gebėtų ne tik perimti esamas vertybes, bet ir ateityje sugebėtų priimti svarbius sprendimus, gerinančius savo krašto gerovę. Ypač jautri vaikų grupė - tai vaikai augantys valstybinėse institucijose ar gyvenantys aplinkoje, kur tėvams trūksta gebėjimų tinkamai auklėti savo vaikus. Globos centro tikslas - sukurti tokią pagalbą, kad vaiko, įvaikio ugdymas ir auklėjimas vyktų šeimai artimoje aplinkoje. Kaip šio tikslo siekti, aprašyta Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 bei Budinčio globotojo veiklos organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos apraše, patvirtintame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. B-TS-891. Tarnybos mokymo specialistės ir direktorė parengė devynis veiklos algoritmus, kurie apima visas Globos centrui deleguotas funkcijas:

 

  1. VIEŠINIMAS, PAIEŠKA IR INFORMAVIMAS
  2. MOKYMAS(IS)
  3. GLOBĖJŲ RENGIMAS
  4. VAIKO APGYVENDINIMAS
  5. FINANSINĖ APSKAITA
  6. PAGALBOS TEIKIMAS, KOORDINAVIMAS
  7. LAIKINO ATOKVĖPIO/LIGOS PASLAUGOS ORGANIZAVIMAS
  8. BENDRADARBIAVIMAS SU BIOLOGINIAIS TĖVAIS
  9. DARBAS SU DUOMENIMIS


Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Riklienė pritarė, jog įgyvendinant sukurtas veiklos kryptis, bus siekiama norimo tikslo.


Susitikimo metu akcentuota ir tai, jog Tarnybos specialistai sieks, kad veikla vyktų kuo kokybiškiau. To sieks nuosekliai ir kryptingai: nuolat tobulindami savo profesinius gebėjimus bei aptardami aukščiau išvardintus procesus, o realizuojant veiklas, ieškos paveikiausių ir moksliškai grįstų priemonių.


Aptarėme ir klausimus, kuriuos būtina išspręsti, kad Globos centras pradėtų tinkamai funkcionuoti, t. y. būtų užtikrinta tinkama pagalba vaikams, budintiems globotojams, biologiniams tėvams bei Tarnybos specialistams.


ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.