^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Atviras dialogas tarp tėvų ir mokyklos bendruomenės užtikrina sėkmingą bendradarbiavimą

VGK klausosĮTRAUKUSIS UGDYMAS - tai pagarba mokinių įvairovei, skirtybes laikant galimybėmis ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis, pagalba kiekvienam mokiniui, puoselėjant aukštus lūkesčius dėl kiekvieno mokinio pasiekimų. Bendradarbiavimas ir darbas komandoje bei asmeninis profesinis tobulėjimas, prisiimant atsakomybę už mokymąsi visą gyvenimą, vadovaujantis principu, jog mokyti reiškia mokytis (www.sppc.lt straipsnis „Įtraukusis ugdymas“).

 

2016-2017 m. m. Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijos (toliau VGK) pirmininkai ir jų nariai buvo pakviesti į Švietimo pagalbos tarnybos specialistų organizuotas klausas „Problemų susijusių su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymu, įsivardijimas“. Susitikimų tikslas - pritaikant Problemų medžio metodą, padėti įsivardinti problemą, susijusią su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymu.


Visos dalyvavusios įstaigos išsigryninę aktualiausias problemas, išsiskyrė su užduotimi - parengti ir įgyvendinti veiksmų planą išsikeltoms problemoms sumažinti, išspręsti.


Švietimo pagalbos specialistės susipažino su ugdymo įstaigų išsikeltomis problemomis ir jas apjungė į dvi pagrindines temas: „Komandinio bendradarbiavimo aspektai ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius“ ir „Mokymo(si) proceso organizavimas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais“.


Šiais mokslo metais ugdymo įstaigų VGK pirmininkai ir jos nariai rinkosi į klausas pagal atitinkamas temas su praeitų mokslo metų problemų įsivardinimo veiksmų plano parengimu ir įgyvendinimu.


Temos „Komandinio bendradarbiavimo aspektai ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius“ tikslas - stiprinti komandinio (pedagogai-tėvai-švietimo pagalbos specialistai) bendradarbiavimo ryšius, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus/mokinius. Šio susitikimo metu švietimo pagalbos specialistės akcentavo, kad bendradarbiavimas, tai žmonių siekis darniai veikti su kitais žmonėmis, pasirengimas paremti, padėti siekiant bendro tikslo.Buvo pabrėžta, jog bendravimo esmę sudaro bendra dalyvių veikla, grįsta tarpusavio sutarimu, bendrų tikslų suvokimu ir bendra siekimo koncepcija.Vėliau bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis patirtimi dalinosi mamos, auginančios specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus. Mamos pabrėžė, jog jos supranta, kad pagalbos ranką savo vaikams pirmiausia turi ištiesti šeima, bet šiems vaikams pradėjus lankyti ugdymo įstaigą, jiems ir šeimai turi padėti visa ugdymo įstaigos bendruomenė. Jos negailėjo gražių žodžių kai kuriems pedagogams, mokyklos administracijai, tačiauteigė, kad tekę susidurti ir suneigiamomispedagogų, klasės draugų ir jų tėvų nuostatomis. Apibendrintai buvo pasakyta, kad dažnai bendradarbiavimo stinga iš ugdymo įstaigų, pagrindiniais susitikimų iniciatoriais tampa tėvai. Po to VGK nariai pristatė parengtus veiksmų planus, pasidžiaugė, kad nuo paskutinio susitikimo įstaigose įvyko teigiamų pokyčių bendradarbiavimo su tėvais klausimais: vyko renginiai, pokalbiai, susitikimai, šventės...


Temos „Mokymo(si) proceso organizavimas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais“ tikslas - plėtoti pedagogų mokinio pažinimo, dalyko turinio planavimo, mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius. Šiuose susitikimuose Švietimo pagalbos tarnybos specialistės akcentavo specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažinimo ir dalyko turinio planavimo svarbą. Po to savo gerąja darbo patirtimi dalinosi į klausas pakviesti pedagogai, ugdantys įvairių negalių ir sutrikimųturinčius mokinius. Pedagogės pabrėžė, kad specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai klasėse jaustųsi saugūs, sulauktų pagalbos iš bendraklasių, reikia daug dirbti su klasės mokiniais ir jų tėvais. Šiems mokiniams parinkti tinkami mokymo metodai, būdai, priemonės duoda teigiamųmokymosi rezultatų. Pedagogės svarstė, kad ugdymo įstaigose įsteigus daugiau mokytojo padėjėjo, švietimo pagalbos specialistų etatų, pamokoje vyktų produktyvesnis darbas su įvairių gebėjimų mokiniais. Toliau ugdymo įstaigos pristatė savo problemų sprendimo veiksmų planus, įgyvendintas veiklas, teigiamus pokyčius ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.


Šių susitikimų metu pastebėjome, kad kiekvieną pedagogą palietė tėvų išsakyta džiaugsminga ir skausminga patirtis. Taip pat manome, jog iš pasidalintos pedagogų patirties, ugdymo įstaigų veiksmų planų įgyvendinimo, kiekvienas klausų dalyvis išsinešė daugiau žinojimo, patyrimo...


Refleksijų metu išryškėjo, kad pedagogai nori ir toliau plėsti savo žinias, gebėjimus ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.


2017- 2018 m. m. Švietimo pagalbos tarnybos organizuotose klausose dalyvavo šios ugdymo įstaigos:

 

 • Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija,
 • Pilviškių „Santakos“ gimnazija,
 • Alvito pagrindinė mokykla,
 • Pajevonio pagrindinė mokykla,
 • Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla,
 • Paežerių pagrindinė mokykla,
 • Sūdavos pagrindinė mokykla,
 • Virbalio pagrindinė mokykla,
 • Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras,
 • Vištyčio Petro Kriaučiūnomokykla-daugiafunkcis centras,
 • Gižų Kazimiero Baršauskomokykla-daugiafunkcis centras,
 • Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija,
 • Vilkaviškio pradinė mokykla,
 • Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla,
 • Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“,
 • Vilkaviškio lopšelis-darželis „Pasaka“,
 • Vilkaviškio lopšelis-darželis„Buratinas“,
 • Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“,
 • Kybartų Vilkaviškio lopšelis-darželis „Kregždutė“.


ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.