^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Meniu

Prisijungti

Paieška

Renginių kalendorius

Vasaris 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Lankytojų statistika

354896
ŠiandienŠiandien3
VakarVakar96
Šią savaitęŠią savaitę479
Šį mėnesįŠį mėnesį2642
Iš visoIš viso354896

Andragogas

ANDRAGOGO DARBO SĄLYGOS

 

1) Visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas arba, jeigu jo nėra, − gimimo data ir nuolatinė gyvenamoji vieta)Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, savivaldybės biudžetinė įstaiga, P. Jašinsko g. 2, 70103 Vilkaviškis, kitas adresas: Statybininkų g. 13, 70187 Vilkaviškis.

2) Darbo funkcijos atlikimo vieta - Statybininkų g. 13, 70187 Vilkaviškis arba pagal kas mėnesį sudarytą veiklos planą nurodytoje plane renginio vietoje.

3) Darbo sutarties rūšisterminuota darbo sutartis (vietoj specialistės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose nuo 2019-09-16 iki 2020-01-20).

4) Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis)andragogas, pareigybės lygis – A.

5) Darbo pradžianuo 2019-09-16 arba pagal bendrą susitarimą.

6) Kasmetinių atostogų trukmė – 40 darbo dienų.

7) Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyvadarbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54, 55, 56 straipsniais; darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54, 57, 58, 59 straipsniais. Įspėjimo terminai nurodyti atitinkamuose DK straipsniuose.

8) Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarkadarbo užmokestis susideda iš pastoviosios dalies, nustatomos pareiginiais algos koeficientais, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją. Jūsų pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientas – 6,22 (1076,06 Eur). Už papildomų pareigų ar užduočių vykdymą mokamos iki 30 proc. priemokos. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: atlyginimas mėnesio 3-6 d., avansas mėnesio 20-22 d.

9) Nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė – darbo savaitės trukmė – 40 val., sutikus ar prašant darbuotojui darbo grafikas gali būti keičiamas;

10) informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarkąkolektyvinės sutarties nėra.

 

ANDRAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos (toliau – tarnyba) andragogas – specialistas (tarnyba priskiriama III įstaigų pareigybės grupei).

2. Pareigybės lygis – pareigybė priskiriama A lygiui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą pedagogo kvalifikaciją; darbo su suaugusiais patirtį (ne mažesnę kaip 2 metai); pedagoginį darbo stažą (ne mažesnį kaip 3 metai).

4. Privalumai: magistro kvalifikacinis laipsnis švietimo srityje, automobilio vairavimas.

5. Mokėti naudotis informacinėmis - komunikacinėmis technologijomis.

6. Gebėti rengti dokumentus.

7. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas, dirbti komandoje.

8. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

9. Andragogo profesinės kompetencijos apibrėžia gebėjimus, kurie reikalingi atliekant konkrečias funkcijas suaugusiųjų švietimo sferoje. Andragogo profesinės kompetencijos priskiriamos trims veiklos sritims: edukacinei, vadybinei ir tiriamajai.

10. Edukacinės veiklos srityje andragogas turi gebėti:

10.1. realizuoti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesus: tenkinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi poreikius, taikant parengtas mokymo ir mokymosi programas, priemones, metodus, strategijas ir išteklius; motyvuoti besimokančiuosius ir skatinti jų poreikį mokytis visą gyvenimą; kokybiškai įgyvendinti mokymo ir mokymosi situacijų planus; vertinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi pasiekimus;

10.2. kurti mokymo ir mokymosi paslaugas suaugusiesiems: vadovaujantis mokymosi visą gyvenimą principais rengti mokymo ir mokymosi programas suaugusiesiems; teikti jiems mokymosi pagalbą konsultuojant ir informuojant; kurti fizinę, technologinę, psichologinę, socialinę mokymo ir mokymosi aplinką; vertinti, ar mokymo (mokymosi) aplinkos teikiama pagalba atitinka besimokančiųjų poreikius;

10.3. inicijuoti ir palaikyti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi regionuose, bendruomenėse, tinkluose ir organizacijose inovacijų įgyvendinimą; kurti mokymosi visą gyvenimą sąlygas užtikrinančius projektus;

11. Vadybinės veiklos srityje andragogas turi gebėti:

11.1. planuoti ir organizuoti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesus: vadovaujantis mokymosi visą gyvenimą principais planuoti ir valdyti suaugusiųjų mokymosi situacijas; kurti ir palaikyti lygiavertę sąveiką su besimokančiaisiais; organizuoti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi veiklas; į(si)vertinti suaugusiųjų mokymosi situacijas;

11.2. planuoti, organizuoti ir koordinuoti mokymosi paslaugų suaugusiesiems teikimą: vadovaujantis mokymosi visą gyvenimą principais kurti suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikimo projektus; koordinuoti suaugusiųjų mokymosi paslaugų vykdytojų veiklas, derinant besimokančiųjų, klientų, užsakovų ir socialinių partnerių poreikius; organizuoti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kūrimo veiklas; į(si)vertinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę;

11.3. sudaryti fizines, technines, socialines ir kitas sąlygas suaugusiesiems mokytis visą gyvenimą tinkluose, regionuose, bendruomenėse ir organizacijose: projektuoti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą aptarnaujančią infrastruktūrą (andragogų rengimo, informavimo, orientavimo, konsultavimo, kvalifikacijų vertinimo, pripažinimo, tobulinimo, akreditavimo sistemas).

12. Tiriamosios veiklos srityje andragogas turi gebėti:

12.1. atlikti praktinės veiklos tyrimą: parengti profesinės veiklos tyrimo projektą; parengti ir pritaikyti duomenų rinkimo ir analizės priemones; atlikti veiklos tyrimą tinkamai naudojant duomenų rinkimo ir analizės metodus bei priemones; remiantis veiklos tyrimo rezultatais numatyti praktinės veiklos tobulinimo galimybes;

12.2. tirti mokymosi paslaugų suaugusiesiems kokybę:pasirinkti suaugusiųjų mokymosi tyrimo tikslams pasiekti tinkamus tyrimo tipus ir metodus; sudaryti tyrimo dalyvių visumą, įtraukiant į tyrimą visas paslaugos kokybe suinteresuotas asmenų grupes (kūrėjus, teikėjus, klientus, užsakovus ir pan.); atlikti tyrimus, padedančius į(si)vertinti suaugusiųjų mokymosi paslaugos kokybę; remiantis tyrimų rezultatais gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę;

12.3. tirti tinkluose, regionuose, bendruomenėse ir organizacijose sudarytų mokymosi visą gyvenimą sąlygų kokybę ir gerinimo perspektyvas:projektuoti ir atlikti tyrimus, teikiančius informaciją apie suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą aptarnaujančios infrastruktūros būklę ir plėtojimo perspektyvas; naudoti atliktų tyrimų rezultatus komunikacijai tarp skirtinguose suaugusiųjų švietimo sferos lygmenyse dirbančių andragogų; remiantis tyrimų rezultatais atskleisti perspektyvias, mokymosi visą gyvenimą kultūros kūrimą skatinančias iniciatyvas;

12.4. tirti suaugusiųjų švietimo situaciją, patirtį ir perspektyvas nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse:kurti suaugusiųjų švietimo, pagrįsto mokymosi visą gyvenimą principais, tyrimų projektus; panaudoti atliktų tyrimų rezultatus suaugusiųjų mokymosi poreikių bei mokymosi visą gyvenimą perspektyvų analizei; dalyvauti atliekant esamos suaugusiųjų švietimo situacijos (mokymosi poreikių) ir ateities tendencijų (mokymosi visą gyvenimą perspektyvų) tyrimus; remiantis tyrimų rezultatais numatyti inovacijas, skatinančias mokymosi visą gyvenimą kultūros kūrimą.

13. Andragogo bendrąją kompetenciją sudaro pagrindiniai gebėjimai, leidžiantys kokybiškai atlikti profesinės veiklos uždavinius:

13.1. gebėjimas sistemiškai mąstyti, iniciatyvumas, kūrybiškumas;

13.2. gebėjimas priimti ir teikti grįžtamąjį ryšį: bendrauti, bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę, dirbti komandoje;

13.3. gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis: valdyti informaciją, naudoti informacinių komunikacinių technologijų bendravimo priemones, plėtoti profesinius ryšius nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;

13.4. gebėjimas reflektuoti savo patirtį, mokytis ir tobulėti: pasirengimas nuolat kelti pažinimo lygį ir poreikį, asmeninio potencialo realizavimas, naujų žinių ir mokėjimų siekimas, saviugdos plėtra, asmeninių savybių tobulinimas.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

14. Kuria mokymo ir mokymosi situacijas suaugusiesiems, nukreiptas į besimokančiųjų kompetencijų įgijimą ir plėtojimą konkrečioje situacijoje.

15. Užtikrina mokymo ir mokymosi galimybes orientuotas į suaugusiųjų poreikių tenkinimą, švietimo paslaugų projektavimą ir teikimą (mokymo ir (ar) mokymosi programų, aplinkų ir paramos sistemų kūrimą).

16. Kuria mokymosi visą gyvenimą perspektyvas suaugusiesiems, orientuotas į mokymosi visą gyvenimą vizijų ir tikslų numatymą, strateginių dokumentų rengimą ir jų įgyvendinimo stebėseną, taip kuriant mokymosi visą gyvenimą perspektyvas suaugusiesiems.

17. Koordinuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi Vilkaviškio rajone bei padeda Vilkaviškio rajono besimokantiems suaugusiems asmenims tapti aktyviais demokratinės visuomenės nariais.

18. Konsultuoja, teikia informacinę pagalbą neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizatoriams.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS

19. Tarnybos andragogas turi teisę:

19.1. gauti informacinę, metodinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš švietimo įstaigų;

19.2. pasirinkti darbo būdus, metodus, formas;

19.3. teikti siūlymus Tarnybos direktoriui ir kitiems darbuotojams dėl Tarnybos veiklos tobulinimo;

19.4. suderinus su Tarnybos direktoriumi, skelbti konkursus, susijusius su Tarnybos veikla;

19.5. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

19.6. tobulinti savo kvalifikaciją, kvalifikacijos laiką suderinus su Tarnybos vadovu;

19.7. atsisakyti vykdyti užduotis, jeigu jos prieštarauja įstatymams, etikos normoms, teisėms aktams.

 

V SKYRIUS

ATSKAITOMYBĖ

20. Šias pareigas vykdančio atsakomybė:

20.1. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, Tarnybos nuostatus, laikytis darbo tvarkos taisyklių, andragogo etikos normų;

20.2. tinkamai atlikti priskirtas funkcijas, Tarnybos vadovo pavedimus;

20.3. užtikrinti švietimo pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu;

20.4. nuolat tobulint(is) kvalifikaciją.

21. Už funkcijų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.