^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Buhalteris

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO DARBO SĄLYGOS

  

1) Visas įstaigos pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas – Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 300095282 P. Jašinsko g. 2, 70103 Vilkaviškis, kitas adresas: Statybininkų g. 13, 70187 Vilkaviškis.

2) Darbo funkcijos atlikimo vieta P. Jašinsko g. 2, 70103 Vilkaviškis.

3) Darbo sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis

4) Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) – vyriausiasis buhalteris (20 val. per sav.), pareigybės lygis – A2.

5) Darbo pradžia – iš karto po konkurso.

6) Kasmetinių atostogų trukmė – 20 darbo dienų.

7) Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva – darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54, 55, 56 straipsniais; darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54, 57, 58, 59 straipsniais. Įspėjimo terminai nurodyti atitinkamuose DK straipsniuose.

8) Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka – pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientas – 6,51 (1145,79 Eur). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 10 str. už papildomų pareigų ar užduočių vykdymą mokamos iki 30 proc. priemokos. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: atlyginimas mėnesio 3-6 d., avansas mėnesio 20-22 d.

9) Nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė – darbo savaitės trukmė – 20 val., sutikus ar prašant darbuotojui darbo grafikas gali būti keičiamas.

10) Informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarką – kolektyvinės sutarties nėra.

 

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Pareigų pavadinimas: Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos vyriausiasis buhalteris.

2. Pareigybės grupė: Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnybos) specialistas.

3. Pareigybės lygis: priskiriama A2 lygiui.

4. Pareigybės paskirtis: Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos vyriausiojo buhalterio pareigybė skirta užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.

5. Pareigybės pavaldumas: Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos vyriausiasis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

6. Vyriausiojo buhalterio pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą finansų ar ekonomikos srityje;

6.2. mokėti dirbti buhalterinėmis kompiuterinėmis programomis;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vyriausiojo buhalterio vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Tarnybos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais vidaus tvarkos dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

6.4. žinoti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymus, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

7. Pretenduojantis užimti šias pareigas pateikia pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

8. Vyriausiasis buhalteris vykdo šias funkcijas:

8.1. organizuoja Tarnybos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir nustatyta tvarka bei terminais teikia tvirtinti finansinės veiklos planus ir ataskaitas;

8.2. atsako už savalaikį buhalterijai skirtų pavedimų vykdymą;

8.3. užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės ir savivaldybės lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;

8.4. vykdo Tarnybos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą ir kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus;

8.5. kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą;

8.6. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją ir ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Tarnybos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybės institucijoms;

8.7. teikia Tarnybos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

8.8. vykdo išankstinę finansų kontrolę;

8.9. vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir VSAFAS reikalavimais, rengia Tarnybos tarpines ir metinę finansines atskaitomybes;

8.10. užtikrina visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą, darbo užmokesčio mokėjimą, kad būtų teisingai skaičiuojami ir pervedami mokesčiai į biudžetą, draudimo įmokos į socialinius fondus;

8.11. jeigu nustatoma, kad ūkinė operacija yra neteisėta, arba dokumentai netinkamai parengti, vyriausiasis buhalteris ūkinės operacijos dokumentus grąžina juos rengusiam darbuotoju;

8.12. raštu praneša Tarnybos direktoriui, nurodydamas atsisakymo priimti dokumentus priežastis;

8.13. turi teisę reikalauti iš atsakingų Tarnybos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais mokėjimais;

8.14. laiku teikia informaciją į Tarnybos internetinę svetainę: biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansų ataskaitų rinkiniai, darbo užmokestis;

8.15. atsako ir vykdo einamąją finansų kontrolę;

8.16. laiku informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir finansų tvarkymą, pakeitimus ir rengia Tarnybos dokumentų projektus;

8.17. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS

 

9. Tarnybos vyriausiasis buhalteris turi teisę:

9.1. gauti informacinę, metodinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš Tarnybos direktoriaus;

9.2. pasirinkti darbo būdus, metodus, formas;

9.3. teikti siūlymus Tarnybos direktoriui ir kitiems darbuotojams dėl Tarnybos veiklos tobulinimo;

9.4. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

9.5. tobulinti savo kvalifikaciją, kvalifikacijos laiką suderinus su Tarnybos vadovu;

9.6. atsisakyti vykdyti užduotis, jeigu jos prieštarauja įstatymams, etikos normoms, teisėms aktams.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

10. Tarnybos vyriausiasis buhalteris atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. Vyriausiasis buhalteris yra atsakingas už Tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinių ataskaitų formavimą, su finansinėmis operacijomis susijusių dokumentų savalaikį ir tinkamą parengimą, atsiskaitymus (valstybės/savivaldybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, bankams ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims) bei finansinės veiklos atitikimo galiojantiems teisės aktams priežiūrą.

12. Vyriausiasis buhalteris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už buhalterinių įrašų teisingumą. Išrašydamas bei pasirašydamas apskaitos dokumentus, asmeniškai atsako už juose esančių duomenų bei ūkinių operacijų tikrumą ir teisėtumą.

13. Vyriausias buhalteris yra atsakingas už konfidencialumo principo laikymąsi, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas.

14. Vyriausiasis buhalteris atsako, kad finansinės ir kitos ataskaitos, susijusios su apskaitos informacijos teikimu, būtų parengtos laiku.

             

           

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.