^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mokytis ir keistis - verta

2018 10 SPT stazuotesStažuotė – tai viena iš profesinio tobulėjimo galimybių. Projekto „Lyderių laikas 3“ (LL3) dėka rugsėjo 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje stažavosi Kalvarijos savivaldybės švietimo atstovai: Vida Vasiliauskienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Arūnė Vaičiūnaitė-Levuškinienė, Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Gražvyda Valaitytė, Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja, Rūta Pankienė, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja.

Stažuotės metu mokymosi dalyviai plėtojo giluminį supratimą apie ciklinį kvalifikacijos tobulinimosi procesų organizavimą, išryškino ugdymo(si) procesui aktualių duomenų naudojimo galimybes, apibendrino grįžtamojo ryšio sampratą ir svarbą formuojant/tobulinant dalykines ir bendrąsias kompetencijas pamokoje. Mokymosi sąlygas besimokantiesiems kūrė Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos Švietimo kultūros skyriaus specialistės: Alma Finagėjevienė, Rita Vaščėgienė, Ingrida Meseckienė, Žydrė Žilinskienė, Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos specialistės: Asta Grinevičienė, Gintarė Gudeliauskė, Laura Kavaliauskienė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos komanda: Saulius Spangevičius, Rūta Šukaitytė, Nijolė Černauskienė, Asta Spangevičienė, Rima Gutkovienė, Virbalio pagrindinės mokyklos komanda: Donatas Dambrauskas, Svetlana Vitkovskaja, Vilma Gurskienė, Vilija Buividavičienė, Giedrė Ožalienė, Anželika Bučinskienė, Jurgita Valungevičiūtė – Baliūnienė, Rima Levickienė.

 

Tobulintis mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius spalio 3 d. atvyko Birštono savivaldybės švietimo atstovai. Alvydas Urbanavičius, Birštono gimnazijos direktorius, Angelė Žiūraitienė, Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, turėjo galimybę išklausyti Švietimo pagalbos tarnybos specialisčių sisteminio darbo, organizuojant kvalifikacijos tobulinimąsi rajone, refleksiją, įsitraukti į praktinį bendravimo ir bendradarbiavimo metodų išbandymą, po kurio sekė savęs ir kolegų analizė. Ugdymąsi netradinėse aplinkose, išryškinant pedagogų ir tėvų kooperaciją pristatė Alvito mokyklos-dagiafunkcio centro direktorius Rolandas Bulkauskas, pavaduotoja ugdymui Teresė Vilbikaitienė. Nijolė Jakimonienė, Birštono gimnazijos matematikos mokytoja, ir Danguolė Kederienė, Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lankėsi „Ąžuolo“ progimnazijoje bei Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre. „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Gileta Naujokienė, pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė, pradinių klasių mokytoja Irma Kriaučeliūnienė, matematikos mokytoja Zita Šestilienė sudarė sąlygas besimokančiųjų žinių plėtotei apie mokinio pasiekimų ir pažangos sistemos diegimo ištakas, kaitos priežastis, veiksmingumą, sėkmes, tobulintinus aspektus. Pedagogės besistažavusiems suorganizavo užduotį, suteikiančią galimybę išgirdus kitų nuomonę, pagalvoti apie galimas MŪDʾo (mokinio ūgties dienoraščio) korekcijas. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Sidutė Černauskienė, pavaduotoja ugdymui Rima Miknaitienė pristatė dviejų ugdymo įstaigų partnerystės tinklą, veikiantį pagal schemą:

  1. Mokytis kartu.
  2. Reflektuoti, ką išmoko, ką ir kaip taikysi ugdymo procese.
  3. Taikyti žinias praktiškai pamokose.
  4. Dalytis patirtimi, kaip sekasi, kokie pokyčiai pastebimi.

Taip pat aptartos ir edukacinės aplinkos, inicijuojančios mokymosi pokyčius ir padedančios mokyklos mokiniui kurti pasitikėjimą savimi.


Kalvarijiečiai refleksijos dėka įžvelgė, jog „pagal virbaliečių tvariosios lyderystės programos nuostatas „mokytojai gali nulemti pokyčius bent vieno vaiko gyvenime“. Dėl to ir verta mokytis ir keistis“.


Anot E. Martišauskienės, „svarbiausias pedagoginio darbo išskirtinumas, kad mokytojas yra esmingiausias instrumentas, kuris savo dvasios galia palaiko visą ugdymo(si) procesą, kūrena jį savo dvasine energija. Tai daugiau negu mokytojo žinios ar gebėjimai, kurie reikalingi visų profesijų žmonėms...“.

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.