^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nuoseklumas - tai raktas į sėkmę

Nuoseklumas tai raktas i sekmesNorint gerinti mokinių tarpusavio santykius, jų savijautą ir pasiekimus bei užtikrinti mokinių savivaldų mokymąsi ir pažangos pastovumą, svarbu sudaryti sąlygas mokinių sėkmingam perėjimui iš vienos ugdymo programos į kitą. Šiuo tikslu vykdomas projektas „Nuoseklus perėjimas iš vienos ugdymo programos ir garantuotas kryptingas jos tęstinumas kitoje“. Tikimasi, kad įgyvendinus šį projektą, atsiras tamprus tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir sumažės pedagogų darbo krūvis, tenkantis aiškinantis mokinių ugdymosi poreikius.

 

Projektą inicijavome ir įgyvendiname remdamiesi nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“), kuriame pabrėžiamas siekimas užtikrinti ugdymo programų tęstinumą, nuoseklumą ir perimamumą. Inicijuojant projektą, ne mažiau svarbus, buvo ir 2012 m. atliktas tyrimas „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermė“, kurio duomenimis tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų trūksta dermės ir nuoseklaus tęstinumo, mokytojams sunkiai sekasi įvertinti skirtingus vaikų ugdymosi poreikius, tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, taikyti šiuolaikinius vaikų ugdymo ir pasiekimų vertinimo metodus. Nepamiršome ir to, kad vienas iš Lyderystės plėtros modelio įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje apraše įvardintų rodiklių: 1.1. sėkminga mokinių adaptacija keičiant mokyklą, ugdymo pakopą, laiduojamos mokinių pasirinkimo galimybės.


Projekto įgyvendinimui numatyti šie žingsniai:

 

  1. Atlikti projekte dalyvaujančių mokyklų apklausą apie ugdymo programų perimamumą ir tęstinumą;
  2. Parengti apibendrintų duomenų ataskaitą ir organizuoti projekte dalyvaujančių mokyklų pokalbį orientuotą į numatytą projekto rezultatą;
  3. Darbas kūrybinėse grupėse – naudingos ir patogios naudoti perimamumo ir tęstinumo formos kūrimas bei pristatymas;
  4. Sutartos perimamumo ir tęstinumo formos išbandymas 2018-2019 m. m., korekcijos;
  5. Nuo 2019-2020 m. m. numatomas veikimas pagal sukurtą formą.

 

Atlikus apklausas ir parengus dešimties apklausoje dalyvaujančių mokyklų duomenų ataskaitą paaiškėjo, kad kalbėtis apie ugdymo programų perimamumą ir tęstinumą svarbu ugdytiniui pereinant iš žemesnės ugdymo pakopos į aukštesnę, tuomet, kai keičiasi jį mokantys mokytojai. Pokalbiuose apie sėkmingą tęstinį ugdymo(si) procesą turėtų dalyvauti buvę, esami ir būsimi mokytojai, klasės auklėtojai, mokyklos administracija, tėvai ir pagalbos mokiniui specialistai. Mokyklos siūlė laikytis tam tikrų susitarimų, kurie padėtų užtikrinti programų perimamumą ir tęstinumą, bei pateikė pasiekimų ir pažangos fiksavimo pavyzdžių, kuriais vadovaujantis būtų galima parengti visiems naudingą ir patogią naudoti perimamumo ir tęstinumo formą.

 

Pirmojo susitikimo metu apžvelgėme apibendrintus duomenų ataskaitos rezultatus, nusimatėme tolimesnio bendradarbiavimo galimybes bei žingsnius. Susitikime dalyvavusių mokyklų atstovai susijungė į kūrybines grupes, kuriose stiprins tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kurdami visiems naudingas perimamumo ir tęstinumo formas.

 

Kitas visų kūrybinių grupių susitikimas numatytas 2019 m. balandžio pabaigoje, jis bus skirtas apžvelgti nuveiktus darbus, pasidalinti sukurtų formų idėjomis, koreguoti arba papildyti savo idėjas tam, kad dar šiais metais būtų galima išmėginti jų veiksmingumą.


Linkime sėkmės kūrybinėms grupėms!

 

ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.