Du stipriu ryšiu sujungti procesai

Du stipriu rysiu sujungti procesaiAnalizė ir planavimas – du stipriu ryšiu sujungti procesai. Jų dalimi kartu su rajono pedagogais tampame kiekvienų metų rugsėjį ir spalį. Reaguodami į aktualius, tikslingą ugdymo(si) turinį padedančius kurti duomenis, apgalvojome 2018–2019 m. m. veikimą. Koks jis šįmet?

 

Įgyvendindami tęstinę programą „Informacinės kultūros, plėtojant kompiuterinį raštingumą, tobulinimasis“, plėtosime informacinių technologijų naudojimo kompetenciją. Šios programos rengimui ir įgyvendinimui realizuoti susikūrė rajono informacinių technologijų mokytojų bendradarbiavimo jungtis. Bendravimo ir bendradarbiavimo svarba ūgtels būnant edukacinių išvykų dalyviu (stiprinama metodikos būrelio narių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija), dalyvaujant gerosios patirties sklaidose ir sužinant bendravimo ir bendradarbiavimo galimybių su mokiniais, jų tėvais, kolegomis. Atspirties taškais laikome įvairius mokymuisi aktualius duomenis. Patirties dalybos apie minėtų duomenų „atrakinimą“ ir problemų sprendimų būdus stiprins kritinį mąstymą bei konkretumą mūsų žodžiuose. Kalbėsimės ir apie vertinimą, įsivertinimą, refleksiją, kurių dėka ir gauname stimulų naujoms veikmėms. Žinoma, kad nepamiršime ir priešrugsėjinės konferencijos šūkio, kad trečiąją alternatyvą galime surasti tik pasirinkdami sprendimą-ieškoti! Ieškosime galimybių, sąlygų kurti mokymąsi kitose, neįprastose, tačiau kontekstualiose mokinio patirčiai aplinkose. Pasižiūrėdami per versus prizmę į įvairių metodinių priemonių panaudojimą ugdymo turinio konstravimui, gebėsime išvengti tykančių pavojų ar galimų nesėkmių. Mums svarbu išryškinti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų atitikmenis, kurti palankias socialines ir emociškai stabilias mokymosi sąlygas.


Anot L. Slušnio, D. Šukytės, „Mokytojas gali vaiką įkvėpti, išjudinti ir atskleisti pačias geriausias jo savybes“ (Slušnys, Šukytė, 2016). Sąvoka, tinkanti apibrėžti minėtiems priešdėliniams veiksmažodžiams „įkvėpti“, „išjudinti“, „atskleisti“, savo reikšme nurodantiems reiškinių plėtotės galimybes, yra lyderystė. Mokytojas – lyderis yra būtinybė XXI a. ugdymo įstaigai. Visi kartu sieksime mokytojo lyderystę pildyti(s) būdvardžiais: sumanus, kūrybiškas, bendradarbiaujantis, reflektuojantis, empatiškas, besimokantis ir t. t.

 

ŠPT informacija