SEU - KAD VAIKAS PATIRTŲ SĖKMĘ MOKYKLOJE IR GYVENIME

SEU - KAD VAIKAS PATIRTU SEKME 01Sausio 22 dieną, nemažas būrys Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigų VGK pirmininkų, psichologų bei socialinių pedagogų rinkosi į metodinį susitikimą „Kelias link sėkmingo SEU“. Susitikimo metu siekiama sudaryti sąlygas savęs pažinimui, paanalizuojant gebėjimus, reikalingus SEU įgyvendinimui.

 

Susirinkusiems dalyviams buvo pristatyta veikla, kuri „užgimė“ analizuojant 2018 m. įvykusio IV forumo, skirto nuosekliam socialiniam emociniam ugdymui Vilkaviškio rajone dalyvių mintis. Forumo metu, dalyviai išsakė, jog sėkmingam SEU reikalingi tam tikri gebėjimai, įgūdžiai. Tai puikiai nusako viena iš pasakytų forumo dalyvių frazė: „turiu turėti pats, kad galėčiau duoti kitiems“. Veiklos metu siekiama stiprinti socialinį emocinį ugdymą, akcentuojant jo svarbą vaiko sėkmei mokykloje ir gyvenime.


KAD VAIKAS PATIRTŲ SĖKMĘ MOKYKLOJE IR GYVENIME

 

SEU - KAD VAIKAS PATIRTU SEKME 02

Socialinio emocinio ugdymo įtaka mokymosi rezultatams ir sėkmei (http:/www.smm.lt/svietimo_bukle/analizes.htm)

 

Socialinio emocinio ugdymo misija - padėti išsiugdyti XXI amžiuje reikalingas socialines, emocines ir pažinimo kompetencijas, svarbias asmeninei ir profesinei sėkmei.

 

SEU - KAD VAIKAS PATIRTU SEKME 03

Kompetencijos, svarbios asmens gyvenimo sėkmei ir socialiniam progresui (Adaptuota iš OECD: Skills for Social Progress, 2014)


SEU yra procesas, kuris apima žinių, nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą:


savimonė - gebėjimas atpažinti savo jausmus, mintis ir suprasti, kaip visa tai veikia elgesį. Ši kompetencija apima stiprybių ir silpnybių įvertinimą, gebėjimą išsikelti realius tikslus, pasitikėjimą savimi ir optimizmą;
savitvarda - gebėjimas reguliuoti savo emocijas, mintis ir elgesį skirtingose situacijose. Tai apima įgūdžius ir strategijas, kurios padeda nutolinti pasitenkinimą, valdyti stresą, kontroliuoti impulsus, motyvuoti save, siekti asmeninių ir akademinių tikslų;
socialinis sąmoningumas - gebėjimas į situaciją pažvelgti iš kito žmogaus perspektyvos ir užjausti kitus (taikoma ir žmonėms iš kitokių kultūrų bei religijų). Socialinė atsakomybė apima socialinių bei etinių normų supratimą, gebėjimą ieškoti šeimos, mokyklos ir bendruomenės ištekių;
tarpusavio santykiai - gebėjimas sukurti ir išlaikyti tinkamus santykius (taikoma ir žmonėms iš kitokių kultūrų ir religinių grupių). Santykių kūrimo ir palaikymo įgūdžiai apima žinias, kaip reikia aiškiai bendrauti, klausyti, bendradarbiauti, atsispirti neigiamai įtakai, spręsti konfliktus ir prašyti pagalbos;
atsakingas sprendimų priėmimas - gebėjimas priimti sprendimus priklausomai nuo mokyklos ar gyvenimo lūkesčių, etinių standartų, saugumo ir socialinių normų ir realaus pasekmių įvertinimo. Priimant tokius sprendimus, atsižvelgiama į savo paties ir aplinkinių gerovę.


Tvarus socialinis ir emocinis ugdymas pozityviai keičia mokyklos kultūrą, ypač organizuojamą mokymosi procesą. SEU paremtas aktyviais mokymosi metodais, sukuria saugią mokymosi aplinką palaikydamas pagarbius tarpusavio santykius tarp mokytojo ir mokinio. (http://www.seuinstitutas.lt/lt/kas-tai-yra-socialinis-ir-emocinis-ugdymas).


Susitikimo metu, dalyviai turėjo galimybę trumpai prisiminti esminius akcentus, kurie padeda siekti vaiko sėkmės. Diskutuojant grupelėse, praktiškai panagrinėti pateiktas situacijas. Tai padėjo grupių dalyviams save pamatyti kaip komandos narį, tačiau ir „pasimatuoti“ asmeninį indėlį. Dauguma dalyvių teigė, kad labai svarbus yra emocijų valdymas, bendravimo gebėjimai, gebėjimas įsijausti į kito žmogaus rolę, jį išklausant ir neteisiant.


Ruošiantis šiai veiklai buvo kelti ilgalaikiai tikslai - veiklos tęstinumas. Labai svarbu, kad SEU ugdymo įstaigose būtų nuolatinis procesas, o ne epizodiškai pasikartojantis reiškinys. Tuo tikslu, buvo sukurtas planas, kuriame atsispindėjo veiklos tąsa.

 

SEU - KAD VAIKAS PATIRTU SEKME 04

 

Džiugu, kad susirinkusieji aktyviai dalyvavo veikloje, noriai dalinosi patirtimi. Refleksijos metu Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šlivinskienė išsakė mintį, jog labai svarbu pastebėti ir pasidžiaugti net mažais žingsneliais, kurie prisideda prie vaiko sėkmės mokykloje ir gyvenime.


Tikime, jog kiekvieno iš mūsų įdėtos pastangos vaiko sėkmei mokykloje, padės pamatus vaiko sėkmei gyvenime.


ŠPT informacija