^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mokymo specialistas

MOKYMO SPECIALISTO DARBO SĄLYGOS

 

1) Visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, savivaldybės biudžetinė įstaiga, P. Jašinsko g. 2, 70103 Vilkaviškis, kitas adresas: Statybininkų g. 13, 70187 Vilkaviškis.

2) Darbo funkcijos atlikimo vieta - Statybininkų g. 13, Vilkaviškis arba pagal kas mėnesį sudarytą veiklos planą nurodytoje plane renginio vietoje.

3) Darbo sutarties rūšisneterminuota darbo sutartis.

4) Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis)mokymo specialistas, pareigybės lygis – A.

5) Darbo pradžianuo 2019-10-25 arba pagal bendrą susitarimą.

6) Kasmetinių atostogų trukmė – 25 darbo dienos.

7) Darbo pobūdis:

- skatinti bei populiarinti vaikų globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą, siekiant mažinti vaikų institucinę globą;

- nagrinėti ir įvertinti fizinio asmens, norinčio tapti globėju (rūpintoju), įtėviu, budinčiu globotoju pateiktus dokumentus, ar jie atitinka keliamus reikalavimus;

- organizuoti ir vesti mokymus pagal parengtas programas;

- konsultuoti įstaigos klientus (pagal atliekamas f-jas);

- atlikti kitas veiklas, susijusias su tarnybos darbų organizavimu.

8) Kvalifikaciniai reikalavimai:

- socialinių mokslų srities socialinio darbo, socialinės pedagogikos, edukologijos ar psichologijos krypčių aukštasis išsilavinimas;

- darbo patirtis ne mažesnė kaip 1 metų įgyto išsilavinimo srityje (įstaigos pažyma apie vykdomas funkcijas ir darbo patirtį).

9) Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyvadarbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54, 55, 56 straipsniais; darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54, 57, 58, 59 straipsniais. Įspėjimo terminai nurodyti atitinkamuose DK straipsniuose.

10) Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarkadarbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamos dalies. Jūsų pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientas – 5,44 (941,12 Eur). Už papildomų pareigų ar užduočių vykdymą mokamos iki 30 proc. priemokos. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: atlyginimas mėnesio 3-6 d., avansas mėnesio 20-22 d.

11) Nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė – darbo savaitės trukmė – 40 val., sutikus ar prašant darbuotojui darbo grafikas gali būti keičiamas;

12) informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarkąkolektyvinės sutarties nėra.

 

MOKYMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Pareigų pavadinimas: Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos mokymo specialistas.

2. Pareigybės grupė: Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnybos) specialistas.

3. Pareigybės lygis: priskiriama A lygiui.

4. Pareigybės paskirtis: Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnybos) mokymo specialistas įdarbinamas, kaip globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo programos vadovas ir vykdytojas.

5. Pareigybės pavaldumas: Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos mokymo specialistas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

6. Tarnybos mokymo specialistą skiria ir atleidžia iš pareigų Tarnybos direktorius.

7. Nesant mokymo specialisto darbe, jo funkcijas atlieka kitas direktoriaus paskirtas asmuo.

8. Tarnybos mokymo specialistu skiriamas asmuo, turintis socialinių mokslų srities socialinio darbo, edukologijos ar psichologijos krypčių aukštąjį išsilavinimą ir atestuotas dirbti (atestaciją vykdoValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMIAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

         9. Mokymo specialistas turi gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu.

10. Mokymo specialistas savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:

10.1. gerbti savo klientus ir vertinti kiekvieno iš jų unikalumą;

10.2. būti empatiškas, stengtis suprasti kiekvieną klientą ir jam padėti;

10.3. vertinti visus klientus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;

10.4. pasitikėti savo klientu, būti objektyviu priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;

10.5. sukurti bendradarbiavimo su klientu santykius;

10.6. laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento interesus.

11. Mokymo specialistas turi pasižymėti tokiomis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas.

12. Mokymo specialistas turi nuolat siekti atnaujinti savo teorines žinias ir praktinius darbo įgūdžius bei gebėjimus.

13. Tarnybos mokymo specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymu, vaiko globos organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais norminiais aktais reglamentuojančiais vaiko globos organizavimą, Tarnybos nuostatais ir šia pareigine instrukcija.

14. Pretenduojantis užimti šias pareigas pateikia pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

15. Mokymo specialistas atlieka šias funkcijas:

15.1. organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;

15.2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;

15.3. vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos);

15.4. vertina budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS) išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengti;

15.5. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;

15.6. parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą VTAS;

15.7. vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas;

15.8. ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai budintis globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis baigia GIMK programas, vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus vertinimą pagal GIMK programas ir teikia siūlymus VTAS dėl budinčių globotojų, socialinių globėjo, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus;

15.9. dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka;

15.10. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams bei teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);

15.11. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;

15.12.       teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu;

15.13. organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;

15.14. vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;

15.15. pildo vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą ir teikia susistemintą informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją VTAS, vadovaudamasis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais;

15.16. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

15.17. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms;

15.18. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams.

15.19. teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);

15.20. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais;

15.21. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems globotojams, esant poreikiui – ir socialiniams globėjams;

15.22. organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;

15.23. vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą;

15.24. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams.

16. Vykdo kitus Tarnybos vadovo nurodymus ir pavedimus, susijusius su globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimu, atranka, konsultavimu ir pagalbos jiems paslaugomis.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS

17. Tarnybos mokymo specialistas turi teisę:

17.1. gauti informacinę, metodinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš Tarnybos direktoriaus;

17.2. pasirinkti darbo būdus, metodus, formas;

17.3. teikti siūlymus Tarnybos direktoriui ir kitiems darbuotojams dėl Tarnybos veiklos tobulinimo;

17.4. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

17.5. tobulinti savo kvalifikaciją, kvalifikacijos laiką suderinus su Tarnybos vadovu;

17.6. atsisakyti vykdyti užduotis, jeigu jos prieštarauja įstatymams, etikos normoms, teisėms aktams.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

18. Tarnybos mokymo specialistas atsako už:

18.1. šiame aprašyme nurodytų pareigų vykdymą;

18.2. patikėtų materialinių vertybių išsaugojimą;

18.3. tvarkingą patalpų naudojimą;

18.4. dokumentų pateikimą laiku;

18.5. dokumentų saugumą ir atidavimą į archyvą;

18.6. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymą;

18.7. teisingą informacijos pateikimą lankytojui savo kompetencijos ribose;

18.8. tinkamą darbo laiko naudojimą ir Tarnybos darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;

18.9. patikėtos informacijos išsaugojimą.

19. Už savo pareigų netinkamą vykdymą mokymo specialistas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.