^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacinių technologijų mokytojų gerosios patirties sklaida „Įsivertinimas pamokoje“

IT mokytoju patirties sklaidaInformacinių technologijų metodinio būrelio nariai, vadovaujami pirmininkės Ingos Kaminskienės, 2019 m. lapkričio 13 dieną rinkosi į gerosios patirties sklaidą tema „Įsivertinimas pamokoje“. Mokymosi renginio aktualumas grįstas Geros mokyklos koncepcijoje (2015) pabrėžiamu „personalizuotu (suasmenintu) ir savivaldžiu (pagrįstu asmeniniais poreikiais ir klausimais, mokymosi uždavinių, tempo, būdų, šaltinių ir partnerių pasirinkimu, savistaba ir įsivertinimu)“ mokymusi.

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė susitikimą pradėjo įvadiniu pranešimu apie vertinimą ir įsivertinimą pamokoje. I. Kaminskienė, remdamasi metodine priemone „Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“ (2018), akcentavo ugdomąją ir atsiskaitymo vertinimo funkcijas išskirdama tris svarbiausius aspektus: mokymosi vertinimą, vertinimą mokymuisi ir vertinimą kaip mokymą(si). Būtent vertinimo kaip mokymo(si) procese mokytojas skatina mokinius ir sudaro jiems galimybes įsivertinti pamokoje. Pranešimo išvadose įvardinta, kad: „Pamokoje taikomi įvairesni įsivertinimo ir refleksijos metodai ir būdai suteikia pamokai netikėtumo, šiuolaikiškumo, ji tampa vis kitokia. Geoff Petty nuomone, įsivertinimo ir refleksijos privalumas yra toks, kad jie gali įkvėpti, motyvuoti ir kurti grįžtamąjį ryšį, kur reikia skubios pagalbos.“

 

Vilkaviškio r. Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja Inga Palubinskienė pristatė individualaus ir darbo grupėse įsivertinimo būdus, kuriuos naudoja kasdienėje praktikoje. Individualiam mokymuisi mokiniai pasirenka pažymį ir pakartoja išmoktus dalykus piešdami save, brėždami voratinklio linijas (namų darbų atlikimo, atidumo pamokoje, užduočių atlikimo, savarankiško darbo ir kt. aspektai), patys įsivertindami skyriaus pakartojimą arba taikydami nykščio metodą, o darbą grupėse įsivertina dalindami pyragą, reflektuodami projektinį/grupės darbą, ir taip pat brėždami voratinklio linijas, tik įvardindami kitus aspektus (veiklų planavimo, diskusijos, bendradarbiavimo ir kt.).

 

Kiti metodinio būrelio nariai daugiau dėmesio skyrė formaliam vertinimui, internetinėms į(si)vertinimo programoms, galimybei mokiniams užpildyti turimas žinių spragas. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas Antanas Budrys demonstravo mokinių darbo pamokoje vertinimo lenteles – svarbų įrankį siekiant pamatuoti individualią kiekvieno mokinio pažangą. Dalindamiesi gerąja patirtimi mokytojai stiprino teigiamą nuostatą dėl įsivertinimo poreikio pamokoje.

 

Dr. Agnė Brandišauskienė (VDU Švietimo akademija) pranešime „Trys pasiūlymai pedagogų profesiniam tobulėjimui“ vienu iš pasiūlymų ir įvardija vertinimą ugdant kaip mokymąsi palaikantį vertinimą. Tai – mokymo ir mokymosi proceso efektyvus veiksnys, reikalaujantis nuolatinio mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijų tobulinimo.

 

ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.