Teisės aktai

1. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. A1-83)
2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234)
3. Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 (redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 806)
4. Vaiko teisių konvencija (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.48A4910C899F )
5. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493)
6. Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas (2010 m. vasario 11 d. Nr. XI-681)
7. Dėl ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju) sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. Liepos 17 d. įsakymu Nr. 386
8. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijos, patvirtintos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. BV-16.
9. Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. BV-98)
10. Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymas (2017 m. spalio 19 d. Nr. XIII-700)
11. Dėl budinčio globotojo veiklos organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. B-TS-891
12. Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28