^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KAIP TAPTI GLOBĖJU (RŪPINTOJU), ĮTĖVIU, BUDINČIU GLOBOTOJU AR PRIIMTI LAIKINAI SVEČIUOTIS?

01

Įvaikinimas – galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariai. Įvaikinimo dalyviai – vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą.

 

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems. Globos (rūpybos) procesas vaikui suteikia galimybę augti saugioje, jo poreikius atitinkančioje aplinkoje. Šio proceso pagrindinis tikslas, kad vaiko poreikiai (saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas, raidos sunkumų kompensavimas, ryšių su vaiko biologine šeima užtikrinimas, pagalba užmezgant saugius ir patvarius ryšius, bendradarbiavimas sprendžiant problemas) būtų užtikrinami. Šis tikslas įpareigoję globėją žinoti savo pareigas bei jas vykdyti atsižvelgiant į globojamo vaiko amžių.

 

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais. Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą.

 

02

Įvaikintojais gali būti skiriami:

 

• Įvaikintojais gali būti pilnamečiai abiejų lyčių darbingo amžiaus asmenys, tinkamai pasirengę įvaikinti.
• Teisę įvaikinti turi sutuoktiniai. Santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius.
• Nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali.

Apie reikalavimus ir išimtis skaitykite https://vaikoteises.lt/veiklos-sritys/vaiko-globa-rupyba-ir-ivaikinimas/ivaikinimas/kas-gali-ivaikinti.html.

 

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

 

• asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;
• ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.
• Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

 

Vaikus laikinai svečiuotis gali priimti:

 

• laikinai svečiuotis gali ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, šeimynoje, globos centre, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, arba pas asmenis, kurie kreipėsi dėl jo įvaikinimo, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas.

 

03

 

Pateikite Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Skyrius) šiuos dokumentus: rašytinį prašymą dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), sveikatos pažymėjimo kopiją ir raštiškus sutikimus kartu gyvenančių asmenų, vyresnių nei 16 m. amžiaus.
• Skyrius jūsų dokumentus (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) pateikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – Tarnyba), kad atliktų pradinį vertinimą.
• Per 10 darbo dienų Tarnyba parengia jūsų pradinį vertinimą ir pateikia jį Skyriui, kuris informuoja Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Globos centras) organizuoti Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos mokymus (toliau – GIMK mokymų programa), po kurių jums per 10 darbo dienų bus parengta teigiama / neigiama išvada dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką (toliau – Išvada).
• Jei jums parengta teigiama Išvada, Tarnyba per 5 darbo dienas parengia išvadą apie jūsų tinkamumą tapti vaiko globėju (rūpintoju). Tarnyba rengia išvadą atsižvelgiant, ar kol vyko mokymai nebuvo gauti papildomi dokumentai, informacija dėl jūsų tinkamumo tapti globėju. Tarnyba per 3 darbo dienas nuo išvados parengimo dienos ją pateikia Skyriui ir jums.
• Tarnybai patvirtinus jūsų tinkamumą tapti globėju (rūpintoju) jūs įrašomas į globėjų (rūpintojų) sąrašą.
• Jei jums parengta neigiama išvada, išnykus priežastims, dėl kurių ji buvo parengta, galėsite kreiptis į Skyrių dėl naujos išvados parengimo.

 

04

 

Pateikite Skyriui ar Tarnybai šiuos dokumentus: prašymą įvaikinti vaiką (-us), sveikatos pažymėjimo kopiją, rašytinį sutuoktinio sutikimą įvaikinti (jei vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių), esant šeimoje neveiksniam asmeniui, teismo patvirtintą dokumentą, patvirtinantį neveiksnumą arba jo rūpintojo rašytinį sutikimą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti likus ne daugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo įvaikinti pateikimo dienos.
• Skyrius gautus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas persiunčia Tarnybai pradiniam įvertinimui atlikti.
• Tarnybai priėmus teigiamą pradinį įvertinimą, jūs turite baigti įtėvių mokymus pagal GIMK mokymų programą. GIMK mokymų programa neprivaloma asmenims, norintiems įvaikinti sutuoktinio vaiką, jau įvaikinusiems vaiką (-us), ir globėjams (rūpintojams), dalyvavusiems GIMK mokymų programoje. Po dalyvavimo GIMK mokymų programoje jums parengiama teigiama / neigiama Išvada dėl pasirengimo įvaikinti vaiką. Išvada parengiama po mokymų per 10 darbo dienų
• Tarnyba, gavusi GIMK Išvadą, per 5 darbo dienas parengia išvadą apie jūsų tinkamumą tapti vaiko įtėviu. Tarnyba rengia išvadą atsižvelgiant, ar kol vyko mokymai nebuvo gauti papildomi dokumentai, informacija dėl jūsų tinkamumo tapti įtėviu. Tarnyba per 3 darbo dienas nuo išvados parengimo dienos ją pateikia Skyriui ir jums.
• Tarnybai patvirtinus jūsų tinkamumą tapti globėju (rūpintoju) jūs įrašomas į įtėvių sąrašą.
• Jei jums parengta neigiama išvada, išnykus priežastims, dėl kurių ji buvo parengta, galite kreiptis į Skyrių dėl naujos išvados parengimo.

 

05

VAIKO SVEČIAVIMASIS

 

Pateikite Tarnybai šiuos dokumentus: prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, sveikatos pažymėjimo kopiją ir raštiškus sutikimus kartu gyvenančių asmenų, vyresnių nei 16 m. amžiaus.


Jūsų šeimoje laikinai svečiuosis vaikas, su kuriuo esate užmezgęs emocinius ryšius.
• Per 10 darbo dienų Tarnyba parengia jūsų pradinį vertinimą.
• Tarnyba priėmusi teigiamą sprendimą dėl pradinio įvertinimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, kreipiasi į Globos centrą dėl jūsų tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendacijos pateikimo.
• Globos centras parengia jums tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendaciją (ji parengiama ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų) ir pateikiama Tarnybai.
• Tarnyba, atsižvelgdama į parengtą rekomendaciją, parengia išvadą dėl jūsų tinkamumo / netinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis.
• Institucija ar šeimyna (toliau – Vaiko globėjas) sudaro su jumis sutartį, kurią per 3 darbo dienas pateikia Tarnybai.
• Jei jums parengta neigiama išvada, galite pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis išnykus išvadoje nurodytoms priežastims.


Jūsų šeimoje laikinai svečiuosis vaikas, augantis Institucijoje ar šeimynoje, su kuriuo nesate užmezgę emocinio ryšio.
• Per 10 darbo dienų Tarnyba parengia jūsų pradinį vertinimą.
• Tarnyba priėmusi teigiamą sprendimą dėl pradinio įvertinimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, kreipiasi į Globos centrą dėl jūsų tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendacijos pateikimo.
• Globos centras parengia jums tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendaciją (ji parengiama per 10 darbo dienų) ir pateikiama Tarnybai.
• Per 3 darbo dienas Tarnyba parengia ir pateikia jums išvadą dėl jūsų pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis ir Institucijų bei šeimynų sąrašą, veikiančių Lietuvoje.
• Iš pateikto sąrašo pasirenkate Vaiko globėją, į kurį kreipiatės raštu dėl vaiko laikino svečiavimosi ir pateikiate jam Tarnybos parengtos išvados kopiją.
• Vaiko globėjas raštu pateikia jums informaciją apie vaiką (amžių, lytį vaiko poreikius, informaciją apie elgesio strategijas, dirgiklius, nuraminimo būdus ir kitą svarbią informaciją, galinčią turėti įtakos užtikrinant geriausius vaiko interesus), kurio poreikius jūs gebėtumėte geriausiai užtikrinti vadovaujantis išvados duomenimis.
• Vaiko globėjas vaiką, kurio poreikius atliepsite, informuoja apie planuojamą laikiną svečiavimąsi pas jus, išklauso jo nuomonę, aptaria rūpimus klausimus.
• Vaiko globėjas sudaro su jumis sutartį, kurią per 3 darbo dienas pateikia Tarnybai.
• Jei jums parengta neigiama išvada, galite pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis išnykus išvadoje nurodytoms priežastims.

 

Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.