^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KAIP TAPTI GLOBĖJU (RŪPINTOJU), ĮTĖVIU, BUDINČIU GLOBOTOJU AR PRIIMTI LAIKINAI SVEČIUOTIS?

Globos centras 1

Įvaikinimas – galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariai. Įvaikinimo dalyviai – vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą.

 

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

 

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais. Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą.

 

ATVERKITE SAVO NAMŲ DURIS

Tapkite globėjais ar įtėviais

Globos centras 2 

Įvaikintojais gali būti skiriami:


• asmenys nuo aštuoniolikos iki penkiasdešimties metų, tačiau tarp įvaikintojo ir įvaikinamojo turi būti ne mažesnis nei 18 metų amžiaus skirtumas. Įvaikinant savo sutuoktinio vaiką, amžiaus skirtumas gali būti sumažintas iki 15 metų. Išimtinais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresniems asmenims;
• sutuoktiniai. Nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali.
• Išimtiniais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam (vienišam) asmeniui ar vienam iš sutuoktinių. Išimtis gali būti taikoma teismo, kai konkretaus vaiko nesiekia įvaikinti sutuoktiniai arba kai siekiantieji įvaikinti sutuoktiniai negali įvaikinti dėl to, kad įvaikinimas prieštarautų vaiko interesams.

 

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:


• asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;
• ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.
• Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Jeigu norite globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, likusį be tėvų globos, Jūs turite kreiptis į Vilkaviškio savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS).


Vaiko teisių apsaugos skyriui reikia pateikti:


1. Prašymą, kuriame nurodomas Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos/įvaikinimo motyvai, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, jų amžius ir lytis.
2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, patvirtinantį, kad Jūs nesergate ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija (046a forma);
3. Santuokos liudijimo kopiją;
4. Pažymą apie Jūsų šeimos sudėtį, išduotą seniūnijos ar bendrijos pirmininko;
5. Pažymą apie Jūsų šeimos gyvenamąsias patalpas (Nekilnojamojo turto registro išduotą pažymėjimą apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą arba nuomos sutartis);
6. Dokumentus apie Jūsų šeimos gaunamas pajamas iš darbovietės (maždaug pusės metų pajamos). Jeigu Jūs užsiimate individualia veikla, pateikite metinę pajamų deklaraciją.

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, patikrina:


• ar Jūs nesate teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
• ar Jums nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;
• ar Jūs nebuvote vaiko globėjais (rūpintojais), ir globa nebuvo panaikinta dėl Jūsų kaltės;
• ar Jūs nesergate ligomis, kurioms esant Jūs negalėtumėte įvaikinti vaiko;
• ar Jūs ir kiti kartu gyvenantys asmenys nėra teisti ar padarę administracinės teisės pažeidimus.

Pradinis Jūsų įvertinimas truks ne ilgiau kaip mėnesį nuo Jūsų rašytinio prašymo tapti globėjais/įtėviais pateikimo. Jeigu Vaiko teisių apsaugos skyrius nustatytų, jog yra aukščiau numatytų aplinkybių, Jus per 3 darbo dienas raštu informuotų, kad Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimas negali būti tęsiamas.

 

Mokymai būsimiems globėjams/įtėviams


• Vaiko teisių apsaugos skyrius per 3 darbo dienas Jūsų dokumentus nusiunčia mokymo specialistėms, kurios veda mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams), įtėviams; mokymo specialistės, gavę prašymą iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir susipažinę su pateiktais dokumentais, raštu (elektroniniu paštu arba paštu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Jus apie Jūsų pasirengimo globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką patikrinimo eigą.
• Mokymų trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai. Mokymus sudaro 10 grupinių susitikimų ir 2 (arba daugiau) individualūs susitikimai būsimųjų globėjų (rūpintojų), įtėvių namuose. Mokymo specialistės grupinių ir individualių susitikimų metu įvertins Jūsų gyvenimo sąlygas, gyvenimo būdą, atliks Jūsų pasirengimo globoti (rūpintis), įvaikinti įvertinimą ir parengs išvadą.

Išvados apie asmens, norinčio globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, pasirengimą
• Išvados dėl pasirengimo vaiko globai, įvaikinimui parengimas trunka ne ilgiau nei 14 darbo dienų nuo globėjams (rūpintojams), įtėviams skirtų mokymų pasibaigimo. Su parengta išvada yra supažindinami globėjai (rūpintojai), įvaikintojai. Jie ją pasirašo.
• Mokymo specialistės, parengę išvadą apie Jūsų pasirengimą įvaikinti be tėvų globos likusį vaiką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ją persiunčia Vaiko teisių apsaugos skyriui.
• Esant neigiamai mokymo specialisčių išvadai dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką, mokymo specialistės neigiamą išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką bei įvaikintojų dokumentus ir pažymas dėl įvaikintojų teistumo ir administracinių teisės pažeidimų pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui, o neigiamos išvados kopiją – globėjams (rūpintojas), įvaikintojams.
• Išnykus priežastims, dėl kurių buvo pateikta neigiama išvada dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką, įvaikintojai gali pakartotinai kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo.
• Jeigu Jūs nesutiksite su GIMK atestuoto socialinio darbuotojo išvada dėl pasirengimo įvaikinti, per vieną mėnesį nuo išvados surašymo dienos turite teisę apylinkės teismui pagal savo gyvenamąją vietą pateikti pareiškimą dėl išvados panaikinimo.

 

Įrašymas į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą


• Esant teigiamai mokymo specialisčių išvadai dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką, Vaiko teisių apsaugos skyrius per 3 darbo dienas pateikia išvados bei Jūsų Vaiko teisių apsaugos skyriui pateiktų dokumentų ir pažymų dėl Jūsų teistumo, administracinių teisės pažeidimų kopijas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) kartu su prašymu įrašyti Jus į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą (toliau – Sąrašas).
• Tarnyba per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos priims sprendimą dėl Jūsų įrašymo / neįrašymo į Sąrašą. Tarnyba turi teisę neįrašyti Jūsų į Sąrašą tik tuo atveju, jei kyla pagristų abejonių dėl Jūsų lūkesčio vaikui ir / ar dėl objektyvių duomenų, pagrindžiančių pateiktą Jūsų informaciją. Tokiu atveju Tarnyba kreipiasi su motyvuotu prašymu į Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl mokymo specialisčių išvados patikslinimo ir (ar) kitų dokumentų pateikimo (patikslinimo).

 

Galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas


• Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, atsižvelgdama į vaiko interesus ir įvertinusi įvaikintojų, įrašytų į Sąrašą, lūkestį dėl vaiko, parenka labiausiai vaiko poreikius atitinkančius įvaikintojus. Jeigu Sąraše yra kelios vaiko poreikius atitinkančios šeimos, vaikui parenkami tie asmenys, kurie pirmiau įrašyti į šį sąrašą.
• Tarnyba apie šeimos parinkimą konkrečiam vaikui informuoja šeimą per deklaruotos gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Informaciniame rašte pateikiama informacija apie vaiką (vardas ir pavardė; gimimo data ir vieta; įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas; vaiko gyvenamoji vieta (globos (rūpybos) vieta); informacija apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją; vaiko sveikatos būklė; specialūs vaiko poreikiai). Jūs, su vaiko globėju (rūpintoju) iš anksto suderinę laiką ir datą, turėsite teisę susipažinti su Tarnybos informaciniame rašte nurodytu vaiku.
• Savo sutikimą ar atsisakymą įvaikinti pasiūlytą vaiką Vaiko teisių apsaugos skyriui raštu turėsite pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacinio rašto apie galimą įvaikinti vaiką išsiuntimo dienos. Jei Jūs nesutiksite įvaikinti pasiūlyto galimo įvaikinti vaiko, turėsite nurodyti konkrečius nesutikimo motyvus.
• Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs Jūsų sutikimą ar motyvuotą atsisakymą įvaikinti vaiką, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuos Tarnybą. Pažymėtina, jog šeima, pateikusi motyvuotą atsisakymą dėl parinkto vaiko, laukia kito galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo pagal šeimos nurodytą lūkestį vaikui.
• Atkreipiame dėmesį, kad galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo trukmė priklauso nuo to, kokius lūkesčius turėsite dėl pageidaujamo įvaikinti vaiko (amžius, lytis, sveikatos būklė, vaiko biologinių tėvų gyvenimo būdas, turimos priklausomybės, psichinės sveikatos sutrikimai bei protiniai gebėjimai, kelintas vaikas, gimęs šeimoje ar kt.) ir jų skaičiaus. Taip pat įtakos turi ir tai, kokie vaikai (amžius, sveikatos būklė, jo tėvų sveikatos būklė, socialinė kilmė ir kt.) yra įrašyti į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą.

 

Teisminis procesas dėl įvaikinimo


• Esant Jūsų sutikimui įvaikinti pasiūlytą vaiką, Jūs turite kreiptis į vaiko ar savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo. Kartu su pareiškimu turėsite pateikti tuos pačius dokumentus, kokius teikėte Vaiko teisių apsaugos skyriui. Visos reikiamos pažymos turi būti išduotos ne ankščiau kaip prieš 12 mėnesių iki dokumentų gavimo teisme dienos. Teikdami teismui pareiškimą įvaikinti vaiką, privalėsite pridėti sumokėto žyminio mokesčio kvitą.
• Išvadą byloje dėl įvaikinimo teiks Jūsų ir vaiko gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Tarnyba. Išvados nėra tapačios. Į bylą taip pat bus įtraukiamas vaiko globėjas (globos įstaiga), kuris teiks atsiliepimą įvaikinimo byloje.
• Jūsų dalyvavimas teismo posėdyje yra būtinas. Teismo posėdis yra uždaras. Teismo posėdžio metu bus nagrinėjama ir vertinama, ar tinkamai įvykdyta ikiteisminė įvaikinimo procedūra, ar įvaikintojai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir tinkamai pasirengę įvaikinti, ar įvaikinimas atitinka įvaikinamo vaiko geriausius interesus. Teismo sprendimas dėl įvaikinimo įsiteisėja po 30 dienų, jeigu sprendimas nėra apskundžiamas apeliacine tvarka. Paduoti apeliacinį skundą turi teisę tik byloje dalyvaujantys asmenys, t. y. pareiškėjai, įvaikinamo vaiko globėjas ir kiti suinteresuoti asmenys, jei tokie dalyvavo Jūsų byloje. Apie įvaikinimo bylos nagrinėjimą vaiko biologiniams tėvams nėra pranešama.
• Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo ar sprendimą leidus vykdyti skubiai, dėl naujo vaiko gimimo liudijimo Jūs turite kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą, užregistravusią vaiko gimimą.
Paprastai įvaikinimo bylos nagrinėjimas teisme baigiamas ir sprendimas dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo priėmimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai tai būtina dėl vaiko interesų, šis terminas gali būti pratęstas.


VAIKO SVEČIAVIMASIS

 

Priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką gali rinktis asmenys, norintys padėti globos namuose augantiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę ir palaikyti juos.
Taip pat priimti laikinai svečiuotis gali asmenys, kurie nėra tvirtai apsisprendę dėl įvaikinimo ar globos (rūpybos), pavyzdžiui, neturi pastovaus pajamų šaltinio, neturi vaikų auginimo patirties ar jau užaugino savo vaikus.
Svarbu žinoti, kad laikinai svečiuotis gali ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų.
Laikinai svečiuotis išleidžiami vyresni vaikai, kadangi tokio amžiaus vaikams jau galima paaiškinti laikino svečiavimosi taisykles. Mažesnis vaikas nesupras, kad jis negyvens nuolatos su asmeniu, kuris priima jį laikinai svečiuotis, jog asmuo netaps jo šeima, o bus tiesiog draugas.

Jeigu Jūs norite, kad Jūsų šeimoje svečiuotųsi vaikų globos įstaigų globotinis (rūpintinis), dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis turite kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos

Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:
1) rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) pagal apskaitos formą Nr. 046/a išduotą medicininį pažymėjimą.

Mokymai pagal Bendrąją globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą Jums neprivalomi, tačiau bus atliekamas Jūsų tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas. Šis patikrinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pateikimo dienos savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

Copyright © 2021. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.