^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

GLOBĖJŲ, ĮTĖVIŲ, BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ RENGIMAS

Kaip tapti globeju 01

GLOBĖJŲ RENGIMAS


Tarnybos atestuotas asmuo ruošia įtėvius ir globėjus pagal GIMK (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa) ir AGRP (Artimųjų giminaičių rengimo programa) programą, juos konsultuoja, padeda spręsti iškilusias problemas, organizuoja susitikimus, vertina šeimas dėl galimybės priimti svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus.

Kaip tapti globeju 02

Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos mokymai


Pagrindinė programa skirta rengti būsimus globėjus (rūpintojus), įtėvius ir budinčius globotojus. Jų metu nagrinėjamos temos:

Kaip tapti globeju 03

 Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programos mokymai

 

Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai mokymų programa yra skirta padėti geriau suprasti vaiko išgyvenimą, poreikius; atrasti tinkamiausius vaiko auklėjimo ir drausminimo būdus; įsisąmoninti, kokie svarbūs vaikui yra jo tėvai; sustiprinti jūsų gebėjimus įveikti sunkumus ir nepalūžti krizės atveju. Jos metu nagrinėjamos temos:

Kaip tapti globeju 04

Tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos mokymai

Tęstinė programa skirta savivertės suvokimui, formavimui ir vertinimui, pozityvaus elgesio ir atsakomybės skatinimui, vaiko su šeima ryšių palaikymui, padėti suvokti globos ir įvaikinimo pasekmes ir poveikį šeimai ir jos aplinkai. Jų metu nagrinėjamos temos:

Kaip tapti globeju 05

Po mokymų atliekamas šeimos poreikių vertinimas ir išvada rengiama pagal penkias gebėjimų grupes:

Kaip tapti globeju 06

Pasibaigus mokymams bei individualiems susitikimams, Tarnybos atestuoti 2 asmenys per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį, parengia išvadą dėl tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais), susijusiais giminystės ryšiais, globėjais (rūpintojais), nesusijusiais giminystės ryšiais, įtėviais, šeimynos steigėjais, dalyviais. Susipažinę su mokymo specialisčių išvadomis, parašote savo komentarą bei pasirašote. Išvada persiunčiama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui.


Parengta vadovaujantis Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 bei https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.163202/asr

Copyright © 2021. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.