^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

GLOBĖJŲ, ĮTĖVIŲ, BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ RENGIMAS

Kaip tapti globeju 01

 

Tarnybos atestuoti asmenys ruošia įtėvius ir globėjus pagal GIMK (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa) ir AGRP (Artimųjų giminaičių rengimo programa) programas, juos konsultuoja, padeda spręsti iškilusias problemas, organizuoja susitikimus, vertina asmenis / šeimas dėl galimybės tapti globėjais (rūpintojais).

 

GIMK mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą


Mokymai pagal Pagrindinę dalį yra skirti rengti būsimus globėjus (rūpintojus), įtėvius ir budinčius globotojus. Jų metu nagrinėjamos temos: 

Kaip tapti globeju 02

 

GIMK mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą

 

Mokymai pagal rtimųjų giminaičių rengimo vaiko globai mokymų programa yra skirta padėti geriau suprasti vaiko išgyvenimą, poreikius; atrasti tinkamiausius vaiko auklėjimo ir drausminimo būdus; įsisąmoninti, kokie svarbūs vaikui yra jo tėvai; sustiprinti jūsų gebėjimus įveikti sunkumus ir nepalūžti krizės atveju. Jos metu nagrinėjamos temos:

Kaip tapti globeju 03

 

GIMK mokymai pagal Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą

 

Mokymai pagal Tęstinę dalį skirti savivertės suvokimui, formavimui ir vertinimui, pozityvaus elgesio ir atsakomybės skatinimui, vaiko ryšių palaikymui su šeima, padėti suvokti globos ir įvaikinimo pasekmes ir poveikį šeimai ir jos aplinkai. Jų metu nagrinėjamos temos:

Kaip tapti globeju 04

GIMK mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą

 

Mokymai pagal Specializuotą dalį yra skirti rengti budinčius globotojus, šeimynų dalyvius ir Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojus (BVGN). Jų metu nagrinėjamos temos:

Kaip tapti globeju 05

Po mokymų atliekamas šeimos poreikių vertinimas ir išvada rengiama pagal penkias gebėjimų grupes: 

Kaip tapti globeju 06

Pasibaigus mokymams bei įvykus individualiems susitikimams, Tarnybos atestuoti asmenys per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį, parengia išvadą dėl tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais, šeimynos steigėjais, dalyviais. Išvada persiunčiama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui.


Parengta vadovaujantis Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 bei https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.163202/asr

 

Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.