^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Teikiamos ir (ar) organizuojamos paslaugos

2021 Teikiamos paslaugos 02

TEIKIAMOS IR (AR) ORGANIZUOJAMOS PASLAUGOS


Globos centras teikia ir organizuoja paslaugas ir pagalbą prižiūrimam, globojamam (įrūpinamam), įvaikintam vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams bei jų šeimos nariams prieš vaiko apgyvendinimą, apgyvendinus bei vaiko priežiūros ar globos (rūpybos) metu.

 

Teikiamos paslaugos

 

GLOBOS CENTRAS

 

1. Vykdo budinčių globotojų, globėjų, įtėvių paiešką vaikams, netekusiems tėvų globos.

 

2. Konsultuoja ir informuoja asmenis, ketinančius tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais, šeimynų dalyviais.

 

3. Organizuoja ir vykdo GIMK programos mokymus (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa) skirtus asmenims, ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynas steigėjams ir dalyviais bei asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

 

4. Rengia išvadas asmenims, siekiantiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais, rekomendacijas šeimynos dalyviams, atsižvelgiant į vaiko interesus. Organizuoja pakartotinį išvadų teikimą, jų atnaujinimą.

 

5. Organizuoja psichologo ir globos koordinatoriaus konsultacijas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams bei jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams. Globos centro specialistai koordinuoja teikiamas paslaugas ir pagalbas bei jų intensyvumą.

 

6. Vykdo budinčio globotojo veiklos analizę ir vykdomos veiklos kokybės vertinimą.

 

7. Bendradarbiauja su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais.

 

8. Tarpininkauja tarp budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) ir jų aplinkos (kitų institucijų, įstaigų, pvz., socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos, ir specialistų, asmenų). Atstovauja vaikui laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose.

 

9. Padeda palaikyti vaikų socialinius ryšius su biologine šeima. Bendradarbiauja su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai teikiančiais socialiniais darbuotojais.

 

10. Organizuoja savitarpio paramos grupių susitikimus.

 

11. Teikia laikino atokvėpio paslaugas.

 

12. Organizuoja vaikų priežiūrą.

 

13. Vykdo globos centro veiklos viešinimą.

 

14. Teikia metodinę pagalbą bendruomeniniams vaikų globos namų darbuotojams, šeimynoms.
Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.