^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Teikiamos ir (ar) organizuojamos paslaugos

Globos centras teikia ir organizuoja 02

 

Globos centras teikia pagalbą budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį, bei vaiko priežiūros ar globos (rūpybos) metu.

 

Globos centras teikia ir organizuoja 01

 

Atrankos paslauga – globos centras, gavęs savivaldybės administracijos dokumentus dėl fizinio asmens norinčio tapti globėju (rūpintoju), įtėviu, budinčiu globotoju, šeimynos steigėju organizuoja mokymus ir parengia išvadą dėl pasirengimo globoti (rūpintis), įvaikinti, tapti budinčiu globotoju ar steigti šeimyną.
Konsultavimo paslauga – konsultuoja asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais, suteikiama informacija apie pasiruošimo procesą, motyvuojama ir palaikoma priimant atsakingą sprendimą.
Mokymų paslauga – mokymų pagal GIMK programą grupės organizuojamos atsižvelgiant į asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais, įtėviais, individualius poreikius ir lūkesčius vaiko atžvilgiu.
Tęstiniai globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos GIMK mokymai (organizuojami 1-2 kartus per metus):


I dalis. Savivertės suvokimas ir vertinimas.
II dalis. Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas.
III dalis. Pozityvaus elgesio skatinimas.
IV dalis. Atsakomybės už save skatinimas.
V dalis. Reagavimas į sunkumus.
VI dalis. Lytinio ugdymo klausimai.
VII dalis. Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą.
VIII dalis. Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas.
IX dalis. Globos ir įvaikinimo poveikis šeimai.

 

Tarpininkavimo paslauga - pagalbos suteikimas tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). Atstovavimas sprendžiant asmens (šeimos) problemas.


Psichosocialinė pagalba:

  • psichologo konsultacijos - tai galimybė su psichologo pagalba pažvelgti į savo gyvenimą iš šalies, labiau suprantant savo vidinį pasaulį, atrasti naujus būdus, padedančius sėkmingiau tvarkytis su kasdieniškomis gyvenimo situacijomis bei traumuojančiais išgyvenimais;
  • socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) konsultacijos - tai galimybė asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene. Socialinio darbuotojo individualiose konsultacijose pokalbio metu išsiaiškinami kliento patiriami sunkumai, nesėkmės, teikiama informacija jam rūpimais klausimais, tokiais kaip socialinės išmokos, gyvenamosios vietos klausimas, ir padedamos spręsti kylančios problemos;
  • savitarpio paramos grupės – grupinė diskusija su specialistu, skirta globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, auginantiems vaikus. Grupės susitikimuose, globėjai, įtėviai, budintys globotojai, turi galimybę dalintis asmenine patirtimi ir jausmais apie esamas ar gyvenime buvusias sunkias situacijas, padėti vieni kitiems suprasti savo galimybes, spręsti iškilusias problemas, naujai įvertinti situaciją, kartu ieškoti būdų, kaip tęsti pilnavertį gyvenimą. Grupėje didžiausias dėmesys skiriamas dalyvių pasisakymams – kiekvienas turi galimybę dalintis patiriamais išgyvenimais, iššūkiais bei problemomis ir sulaukti paramos ar palaikymo iš panašaus likimo žmonių, taip pat – profesionalios pagalbos iš specialisto. Grupės veikla grindžiama bendrumo, savitarpio supratimo, pasitikėjimo, pagarbos ir konfidencialumo principais. Savitarpio paramos grupės organizuojamos 1 kartą per 2 mėnesius.


Intensyvi pagalba - globos centro specialistų teikiama ir (ar) organizuojama pagalba vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams kriziniais atvejais vaiko adaptacijos naujoje šeimoje laikotarpiu arba vaiko priežiūros ar globos (rūpybos) metu.
Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikio pobūdžio specialiosios socialinės priežiūros paslauga, kuria siekiama sudaryti tinkamas sąlygas, derinti
asmeninį ir visuomeninį gyvenimą ir (ar) laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintiems pasirūpinti ir (ar) užtikrinanti vaikų priežiūros (pvz., dėl ligos, artimojo netekties ar kt.).
Sociokultūrinė pagalba - tai laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų prevenciniais tikslais,
mažinant socialinę atskirtį bei aktyvinant globėjų bendruomenę.
Vykdoma veiklos kokybės vertinimo paslauga - padedama stiprinti globėjų vykdomos veiklos procesą, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai baigia GIMK programas, vykdo vertinimą pagal GIMK programas ir teikia siūlymus tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus. Šios paslaugos teikimo metu Globos centras bendradarbiaudamas su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais analizuoja vaiko globos procesą, individualius globojamo (rūpinamo), prižiūrimo vaiko poreikius ir bendru sutarimu stiprina vykdomos veiklos kokybę.

Copyright © 2021. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.