^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLA

Globos centras 1Budinčiais globotojais gali tapti asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, taip pat Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai.

 

Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.


Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Sutartis sudaroma 1 metų laikotarpiui. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.

 

Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai raštu suderinta su globos centru, budinčiu globotoju. Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai nurodoma, kiek ir kokio amžiaus, kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti.

 

Budintis globotojas vykdo vaiko priežiūrą:


1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
2. siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių);
3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

 

Budintis globotojas, socialinis globėjas, prižiūrėdamas, globodamas (besirūpindamas) vaiką:


1. užtikrina vaiko saugumą ir pasitikėjimą skatinančius santykius;
2. skatina dvasinį ir moralinį vaiko tobulėjimą, stiprina vaiko savivertę, ugdo jo pareigingumą;
3. užtikrina reikiamą paramą vaiko gerovei;
4. skatina vaiką kurti ir palaikyti ryšius su bendraamžiais, šeima, kitais vaikui svarbiais asmenimis;
5. atsako už individualaus pagalbos vaikui plano įgyvendinimą;
6. konsultuojasi su globos centro specialistais dėl reikiamos pagalbos vaikui;
7. užtikrina vaiko saugumą, nepalieka jo be tinkamos priežiūros;
8. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo ir ugdymo, socialinių paslaugų įstaigų specialistais, rūpinasi vaiko ugdymu, sveikatos priežiūra ir kt.;
9. naudojasi globos centro siūloma pagalba, analizuoja ir vertina savo veiklą, tobulina savo profesinę kompetenciją ir dalyvauja supervizijose;
10. vykdo kitas funkcijas, reikalingas siekiant užtikrinti vaiko fizinę, emocinę, socialinę gerovę.


Kokias paslaugas gauna budintis globotojas mūsų centre:


1. Individualios psichologo ir mokymo specialistų konsultacijos budinčiam globotojui;
2. Individualios psichologo ir mokymo specialistų konsultacijos globojamam vaikui;
3. Savipagalbos grupės;
4. Profesinės kompetencijos tobulinimas ir supervizijos;
5. Tarpininkavimas institucijose;
6. Darbas komandoje su biologiniais vaiko tėvais;
7. Vaiko palydėjimas į nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą.

Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.