^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Švietimo pagalba - žingsnis link sėkmingos mokinių įtraukties

Svietimo pagalbaŠvietimo pagalba - žingsnis link sėkmingos specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukties


Įtraukusis ugdymas – tai tvaraus visuomenės vystymosi švietimo principas, kurio tikslas yra visuose švietimo lygmenyse garantuoti kokybišką ugdymąsi visiems asmenims, pripažįstant jų skirtumus ir gerbiant įvairovę bei atkreipiant dėmesį į jų specialiuosius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios atskirties (UNESCO, 2009). Mokinių įtrauktyje ugdymo įstaigose nemažą vaidmenį atlieka mokytojų padėjėjai. Pastebima, kad savo darbe jie susiduria su įvairiais iššūkiais. Kaip juos įveikti, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistai dalinosi žiniomis ir patirtimi 2020-2021 m. m. įgyvendinant 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Švietimo pagalba - žingsnis link sėkmingos specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukties“.

Skaityti daugiau: Švietimo pagalba - žingsnis link sėkmingos mokinių įtraukties

Įprasminti mokymąsi

Iprasminti mokymasiAtnaujinamose Bendrosiose programose viena iš šešių ugdomų mokinių kompetencijų – kultūrinė (kultūrinis išprusimas, kultūrinė raiška, kultūrinis sąmoningumas). Šios kompetencijos ugdymo pamatas siejasi su tuo, kad kultūra ir menas nuo mažens ugdo žmonių iniciatyvumą, saviraišką, pasitikėjimą savimi, sintetinį mąstymą, emocinį intelektą. Pasak M. Lukšienės, „tarp besiformuojančio „aš“ ir „kiti“ stovi įvairios kultūros formos ir turiniai, nes kultūra yra „kitų“ – visuomenės, tautos raiškos būdas ir kartu ta terpė, į kurią įaugdamas „aš“ tampa jos dalyvis, kūrėjas, bendrijos narys.“ (Lukšienė M., 2000) „Todėl mokytojas, mokyklos programa privalo atverti mokinių akiratį, išmokyti ne tik suprasti kitus, bet parodyti, kuo mes skiriamės nuo jų, ir taip padėti suprasti save. <...> Kultūros ir tautos klestėjimas ar žlugimas priklauso nuo tautiečių atsakomybės ir didžiausia atsakomybė krenta ant mokytojo pečių.“ (Mickūnas A., 2014)

Skaityti daugiau: Įprasminti mokymąsi

Mokymosi motyvacija–raktas į vaiko ugdymo(si) sėkmę

Mokymosi motyvacijaPedagogo profesija skatina nuolat tobulėti, kelti kvalifikaciją, stiprinti įgytas kompetencijas. Motyvacija (vidinė, išorinė), suaugusiam ir mokiniui yra labai svarbi sėkmingo mokymosi sąlyga. Motyvacijos stiprinimas yra svarbiausias veiksnys kokybiškam, prasmingam, saugiam mokymuisi, savijautai ir ryšiui su mokykla (Barkauskaitė, Motiejūnienė, 2004). Pasak E. Ačienės, šiandienos mokinys turi būti inovatyvus, kūrybiškas, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, gebantis kritiškai mąstyti ir spręsti realiai iškilusias problemas, todėl jiems reikia daugiau individualių, praktinių užduočių, daugiau mokslo sąsajų su realiu gyvenimu, aiškesnės mokymosi prasmės bei konkretesnių tikslų.

Skaityti daugiau: Mokymosi motyvacija–raktas į vaiko ugdymo(si) sėkmę

Stiprėjančios pozityvios profesinės ūgties nuostatos

Stiprejacios pozityvios profesines ugties nuostatosProfesinė galia išauga iš asmeninės profesinės brandos bei pasitikėjimo savimi. (Fink, 2016) Buvimas savo srities profesionalu suvokiamas kaip reiklumas sau (dalyko išmanymas) – turi gero darbo viziją, vertina savo kompetencijų ribas ir tobulėjimo sritis, kelia aukštus savo veiklos lūkesčius, ir kaip pozityvus profesionalumas (išmintis) – domisi ir seka naujoves, dirba šiuolaikiškai, įdomiai, siekia dirbti kuo geriau. (Bilotienė, 2019) Visi šie profesinės veikmės (savikūros) aspektai koreliuoja su Geros mokyklos koncepcijos mintimi, kad mokyklos darbuotojai – savo sričių profesionalai, kurie rūpinasi nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, plečia ne tik profesinį, bet ir bendrą kultūrinį akiratį; asmeninis jų tobulėjimas – savistaba, mokymasis, atvirumas naujoms patirtims, judumas.

Skaityti daugiau: Stiprėjančios pozityvios profesinės ūgties nuostatos

Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.