^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Projektai (2017–2018 metai)

Projektai

Dalyvavimo tikslas

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2018-2021“

Sudaryti sąlygas Vilkaviškio rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti iškilusias krizes.

Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“

Skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą.

Projektas „Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų komandinio darbo efektyvumo gerinimas 2016-2019“

Stiprinti ugdymo įstaigų VGK komandinio bendradarbiavimo ryšius, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus/mokinius.

Projektas „Lyderių laikas 3“ (Stažuotės Lietuvoje (1. 1)

Tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose (vardan mokinių mokymosi pažangos).

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas 2“

Kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Projektai 2016

Projektai

Dalyvavimo tikslas

Projektas „Vilkaviškio krašto

e-etnografijos akademija“

Užtikrinti vieningą prieigą prie kokybiškos, aktualios, kultūrinę, išliekamąją vertę turinčios informacijos išteklių Vilkaviškio krašte, suteikiant erdvę edukacinei veiklai, amatų verslo kūrimuisi, turizmo plėtrai rajone.

Projektas „Laikas kartu“

Padėti priešmokyklinio amžiaus vaikams ir 1-oje klasėje besimokantiems mokiniams įgyti gyvenimiškų įgūdžių.

Bibliotekos pažangai 2 projektas „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“

Bibliotekos pazangai 2Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, įsijungė į projekto „Bibliotekos pažangai 2“ veiklas ir parengė projektą „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“.


Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti vieningą prieigą prie kokybiškos, aktualios, kultūrinę, išliekamąją vertę turinčios etnografinės informacijos išteklių Vilkaviškio krašte, suteikiant erdvę edukacinei veiklai, amatų verslo kūrimuisi, turizmo plėtrai rajone.

Skaityti daugiau...

Projektai 2015

Projektai, programos

Dalyvavimo tikslas

Projektas „Lyderių laikas 2“

Projekto idėja – sukurti dabartiniams ir būsimiems švietimo lyderiams palankią aplinką veikti, tobulėti ir mokyti kitus.

Lyderystė – tai atkaklus siekis išmokti ir išmokyti dalytis bendra atsakomybe ir tęsti pradėtus darbus. Tai visos švietimo bendruomenės pastangos auginti ir ugdyti jauną žmogų, lavinant jo įgūdžius prisitaikyti prie kintančios aplinkos

Prevencinė programa „Saugok ir gerbk mane“. Programa parengta ir išbandoma valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) lėšomis

Įgyti teorinių žinių apie seksualinės prievartos prieš vaikus reiškinį, intervencijos ir prevencines priemones mokyklos bendruomenei. Psichologė bus pasirengusi vesti mokymus mokyklos bendruomenėms ir 1-12 klasių mokiniams pagal Moksleivių saugumo įgūdžių lavinimo programą, gebės konsultuoti iškilus seksualinės prievartos atvejais.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras pagal sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru (sutarties numeris N.2ESF4-58) įgyvendina projektą ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra. II etapas“. Viena iš veiklų - Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo užduočių restandartizacija

Tikslas - vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodikos atnaujinimas ir naujų normų sudarymas, t.y. restandartizacija. Atnaujintos ir įgytos naujos žinios.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Specialiosios psichologijos laboratorijos organizuojamame moksliniame tyrime „Wechslerio ikimokyklinukų intelekto skales (WPPSI-IV) adaptacija ir standartizacija“

Tyrimo metu surinkti duomenys leis pritaikyti minėtą skalę vaikų intelektui tirti. Naudodama šią skalę psichologė galės patikimai įvertinti vaikų pažintinius gebėjimus ir parinkti vaikui tinkamiausią ugdymo programą.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras (PTMC) Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu dalyvaujame standartizacijoje (t. y. pritaikyme naudoti Lietuvoje) lenkų psichologų sukurtą Vaiko raidos skalę

Tai psichologinis testas, skirtas įvertinti dabartinį vaiko raidos lygį, nustatyti vaiko silpnąsias ir stipriąsias puses. Ši skalė yra skirta vaikams nuo 2 mėnesių iki 3 metų amžiaus. 

Psichologė turės teisę naudotis testu.

NMVA vykdomo ES socialinio fondo  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamo  projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001 partneriai

Įtraukiant į projektą Vilkaviškio rajono švietimiečius, stiprinti ir plėsti vadovavimo kompetencijas.

Copyright © 2021. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.