^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Projektai 2021 metai

Pavadinimas

Dalyvavimo tikslas

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2018-2021“

Sudaryti sąlygas Vilkaviškio rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti iškilusias krizes.

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ 2019-2022 m.

Įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų Mobiliosios komandos darbą visose savivaldybėse

Bandomasis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (toliau – PKT) stebėsenos tyrimas

Nustatyti šalies PKT būklę, analizuoti, prognozuoti jos kaitą, planuoti galimas priemones PKT sistemos veiksmingumui sustiprinti.

Projektai (2019–2020 metai)

Projektai

Dalyvavimo tikslas

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2018-2021“

Sudaryti sąlygas Vilkaviškio rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti iškilusias krizes.

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ 2019-2022 m.

Įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų Mobiliosios komandos darbą visose savivaldybėse

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas 2“

Kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Projektai (2018–2019 metai)

Projektai

Dalyvavimo tikslas

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2018-2021“

Sudaryti sąlygas Vilkaviškio rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti iškilusias krizes.

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ 2019-2022 m.

Įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų Mobiliosios komandos darbą visose savivaldybėse

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas 2“

Kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Projektai (2017–2018 metai)

Projektai

Dalyvavimo tikslas

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2018-2021“

Sudaryti sąlygas Vilkaviškio rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti iškilusias krizes.

Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“

Skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą.

Projektas „Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų komandinio darbo efektyvumo gerinimas 2016-2019“

Stiprinti ugdymo įstaigų VGK komandinio bendradarbiavimo ryšius, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus/mokinius.

Projektas „Lyderių laikas 3“ (Stažuotės Lietuvoje (1. 1)

Tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose (vardan mokinių mokymosi pažangos).

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas 2“

Kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Projektai 2016

Projektai

Dalyvavimo tikslas

Projektas „Vilkaviškio krašto

e-etnografijos akademija“

Užtikrinti vieningą prieigą prie kokybiškos, aktualios, kultūrinę, išliekamąją vertę turinčios informacijos išteklių Vilkaviškio krašte, suteikiant erdvę edukacinei veiklai, amatų verslo kūrimuisi, turizmo plėtrai rajone.

Projektas „Laikas kartu“

Padėti priešmokyklinio amžiaus vaikams ir 1-oje klasėje besimokantiems mokiniams įgyti gyvenimiškų įgūdžių.

Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.