^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mokymas(is) yra aktyvus kuriamasis procesas

Tinklai2019 m. vasario 20 d. Vilkaviškio r. mokyklų mokymo(si) partnerystės tinklo atstovai rinkosi į mokymąsi tema „Poreikis mokytis“. Kėlėme sau tikslą – pagilinti suvokimą dėl mokėjimo mokytis kompetencijos formavimo(si). Susitikimas įvyko Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje. Jau tradicija, kad tos įstaigos, kurioje vyksta susitikimas, atstovai rengia mokymo(si) programą. Taigi, mokymo(si) programą rengė: „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Gileta Naujokienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė. Ir kad mokymas(is) būtų susijęs su visų įstaigų kontekstais, koordinuoti mokymą(si) padeda Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Žydrė Žilinskienė ir Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Asta Grinevičienė.

 


Mokymas(is) mokyklų partnerystės tinkle paremtas patirtiniu mokymu(si), todėl dažnai mokyklų atstovai atlieka namų darbą. Nors anoks čia namų darbas, juk savo veiklos reflektavimas turėtų mums tapti savaiminiu, kasdieniu veiklos procesu. Mokyklų bendruomenės savo namuose diskutavo kokie (ir kodėl?) yra mokėjimo mokytis kompetencijos dedamosios panašumai ir skirtumai mokinių ir suaugusiųjų mokymesi. O veikiant kartu, mums buvo svarbu įsivardinti veiklos kryptis, kurios padeda mokiniams tapti savarankiškiems mokyme(si).


Mokymo(si) metu dalyviai išsakė daug pavyzdžių, iliustruojančių, kad mokykloje padedama mokiniams mokytis. Išryškėjo stipri sąveika tarp mokinio ir mokytojo mokymo(si) - pasakojimuose persidengė mokinių ir mokytojų mokymas(is). Kitaip, tikriausiai, ir negali būti. Tik patys suprasdami naujus dalykus per savo patirtį galime perduoti TAI (kurti mokymui(si) palankias aplinkas) ir kitiems. Džiugino, jog neužstringame įsivardintuose procesuose – atsižvelgdami į kontekstą vis tobuliname ir ieškome naujų. Tokiu būdu pagrindėme vieną iš mokymosi principų, jog mokymas(is) yra bendradarbiavimas (Sahlberg, 2004).


Susitikimo metu reflektavome įvairias struktūras, taikomus modelius, strategijas, tačiau akcentavome ir kitą mokymui(si) svarbią pusę – mokymas(is) yra pasitikėjimu ir kūrybišku veikimu grįstas procesas. Ir tai buvo iliustruota pavyzdžiais. Džiugu, kad po truputėlį jau keičiamės ir taip atskleidėme dar vieną mokymo(si) principą – mokymas(is) yra aktyvus kuriamasis procesas (Sahlberg, 2004). Mūsų smegenų abi pusės dirba skirtingai, tad mokymui(si) reikia ir aiškios struktūros, ir laivės veikti. Suderinti šiuos du aspektus mokytojui išties didelis iššūkis!


Mokymo(si) metu ne tik įsivardijome veiklos kryptis, padedančias mums visiems mokytis, tačiau ir panorome labiau pasigilinti į patirtis, kurias pristatė „Ąžuolo“ progimnazijos, Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro ir Virbalio pagrindinės mokyklos bendruomenių atstovai. Išvardintose įstaigose nusimatėme stažuotes.


Ir dar viena džiugi žinia. Mūsų mokymo(si) „tinklas“ mezgasi – prisijungė Kybartų „Saulės“ progimnazijos bendruomenė. Negali tuo nesidžiaugti - vis daugiau suprantame bendradarbiavimo prasmę.


„Bendradarbiavimas ir dialogas su kolegomis stiprina refleksyvųjį mokymą bei padeda realizuoti asmenybės galias“ (Pollard, 2006)

 

P. S. Nuotraukoje vizualizacija, kuri mokymo(si) metu padėjo susikoncentruoti į mokėjimo mokytis kompetenciją. Parengė „Ąžuolo“ progimnazijos komanda.

 

Tinklai 02


ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.