^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pamoka prasideda nuo šypsenos

Pamoka prasideda nuo sypsenosGeroje mokykloje ugdymas (mokymas) nėra savitikslis – jis padeda mokiniui ugdytis įvairias jam ir visuomenei svarbias kompetencijas, moko lankstumo kintant aplinkai bei gebėjimo susidoroti su iššūkiais, skatina savarankiškai kelti klausimus ir mąstyti (Geros mokyklos koncepcija, 2015). Balandžio mėn. pradžioje teko stebėti pamoką, kuri atitinka visus anksčiau paminėtus gero ugdymo bruožus. Atvirą anglų kalbos pamoką „London City Break/Savaitgalis Londone“ vedė Irma Lenkienė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos vyresnioji anglų kalbos mokytoja.

 


Dar prieš prasidedant pamokai buvo galima stebėti, kaip mokytoja spinduliuoja optimizmą, džiaugsmą ir viltį, mokinius tai įkvepia mokytis, kuria ir stiprina pasitikėjimu bei abipuse pagarba paremtus santykius. Mokymas(is) čia partneriškas, nes mokytoja yra mokinių pagalbininkė tyrinėjant pasaulį, mokymosi partnerė, tačiau ir autoritetas tose srityse, kuriose mokiniams nepakanka patirties ar išminties (Geros mokyklos koncepcija, 2015).


Mokytojos suplanuota ir vesta pamoka turėjo aiškią struktūrą. Ji prasidėjo nuo sužadinimo užduoties ir uždavinio skelbimo. Šis buvo detaliai aptartas su mokiniais, diferencijuotas ir visiems suprantamas. Po įvadinės pamokos dalies prasidėjo pagrindinė – mokymo ir mokymosi sąveika, čia daug dėmesio buvo skiriama naujoms žinioms konstruoti, tačiau nuolat atsiremiant į jau turimą mokinių patirtį bei šiandienos realijas. Naujos medžiagos mokymui(si) buvo parinkti metodai, priemonės, skatinančios mokinių susidomėjimą, įsitraukimą ir asmeninę atsakomybę už išmokimą. Baigiamojoje pamokos dalyje mokytoja kartu su mokiniais prisiminė šios pamokos uždavinį, aptarė, ką jau įgyvendino, ir priartėjo prie įsivertinimo užduoties. Pasitikrinus paaiškėjo, kad visiems mokiniams pavyko įgyvendinti pamokos pradžioje skelbtą uždavinį, o tai dar kartą įrodo pamokos sėkmę.


Kaip teigia VDU mokslininkės A. Brandišauskienė, R. Bruzgelevičienė, J. Česnavičienė, R. Nedzinskaitė-Mačiūnienė ugdant vaiką, visose švietimo sistemos pakopose vienas svarbiausių pedagogo darbo tikslų turėtų būti mokinio įsitraukimo į ugdymosi procesą strategija, padedanti vaikams pasiekti sėkmę, sudaranti sąlygas mokytis. Viena būtinų sąlygų šiai strategijai vykdyti yra draugiška mokytojo kuriama atmosfera klasėje, skleidžiamas pozityvumas – tam, kad mokinys patirtų kuo mažiau streso ir neigiamų emocijų. Kitas būtinas dalykas, kalbant apie įsitraukimą, yra motyvacijos mokytis sužadinimas ir skatinimas. Svarbu įtraukti vaiką į mokymosi procesą ir stengtis, kad tai, ko mokoma, taptų jo veikimo pagrindu (M. Lopetaitė, 2019).


Irma Lenkienė, pademonstravo profesionalumą ir nuoširdumą atviros pamokos metu bei suteikėte galimybę kitiems Vilkaviškio r. mokytojams pasisemti gerosios patirties stebint vedamą pamoką, kurioje buvo galima išmokti pakankamai daug elementų, vedančių į gero mokymos(si) proceso organizavimą.


ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.