^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Apie refleksiją

1. LASTAUSKIENĖ A. Apmąstyk ir veik. Refleksijos metodai ir rekomendacijos mokymosi procese. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2015 m. http://www.upc.smm.lt/
2. BUBNYS R. Reflektyvaus mokymo(si) metodų diegimo aukštojoje mokykloje metodika: refleksija kaip besimokančiųjų asmeninės ir profesinės raidos didaktinis metodas.http://www.esparama.lt/
3. JOVAIŠA L. Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.
4. JUOZAITIS A. M. Andragogų praktikų neformaliojo mokymosi modelis. Monografija. Vilnius: Logotipas, 2008
5. LUKOŠIŪNIENĖ V. Refleksija kaip integrali mokymosi mokytis kompetencijos dalis. Pedagogika: mokslo darbai, Nr. 101, p. 43-49, 2011
6. TERESEVIČIENĖ M., GEDVILIENĖ G., ZUZEVIČIŪTĖ V. Andragogika. Kaunas: VDU, 2006
7. INDRAŠIENĖ V., ŽIBINIENĖ G. Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas. Vilnius: MRU (Mykolo Romerio universitete), 2014
8. POLLARD A. Refleksyvusis mokymasis. Veiksminga ir duomenimis paremta profesinė praktika. Vilnius: Garnelis, 2002

9. Refleksijos metodai. Interneto svetainės: 

http://www.super-sozi.de

http://www.elefantastisch.de

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.